PROCESOS SELECTIVOS

CORPO AUXILIAR DO PARLAMENTO DE GALICIA.- No DOG do 20 de maio de 2019 publícase o Acordo do 2 de maio de 2019 polo que se convoca proceso selectivo para ingresar en dúas prazas do corpo auxiliar (grupo D) do Parlamento de Galicia.
O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.AGRUPACIÓN PROFESIONAL SUBALTERNO.- No DOG do 11 de marzo de 2019 publícase a Orde do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo para formalizar telematicamente as solicitudes será de 20 días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.AUXILIARES DE CLÍNICA, SUBGRUPO C2.-  No DOG do 25 de febreiro de 2019 publícase a Orde do 20 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo para formalizar telematicamente as solicitudes será de 20 días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de GaliciaAGRUPACIÓN PROFESIONAL SUBALTERNO (prazas reservadas para ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual). No DOG do 5 de novembro de 2018 publícase a Resolución do 22 de outubro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas reservadas para ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.
As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamaren ou emendaren o defecto que motivou a exclusión.LISTAXES ADMITIDOS E EXCLUIDOS VARIOS PROCESOS SELECTIVOS: No DOG do 21 de setembro de 2018 publicase as seguintes listaxes de admitidos e excluidos:

Persoal laboral.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

Persoal funcionario.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade enxeñaría técnica de obras públicas.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información.

Resolución do 14 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de xestión de sistemas de informática.
PROCESO SELECTIVO ENXEÑEIROS DE MONTES.- No DOG do 5 de xuño publicouse a Orde do 22 de maio de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de montes.
O prazo para formalizar telematicamente as solicitudes será de 20 días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de GaliciaPROCESO SELECTIVO ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS.- No DOG do 5 de xuño de 2018 publícase a Orde do 22 de maio de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal.
O prazo para formalizar telematicamente as solicitudes será de 20 días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de GaliciaPROCESO SELECTIVO ORDENANZA E OUTRAS.- No DOG do 31 de maio de 2018 publicouse a Orde do 24 de maio de 2018 pola que se convocan para a elección de destino definitivo as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual, convocado pola Orde do 25 de febreiro de 2016.PROCESO SELECTIVO PERSOAL SUBALTERNO RESERVADO A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL.- No DOG do 9 de abril de 2018 publícase a Orde do 4 de abril de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.
O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Publicada no DOG do 12 de abril Corrección de erros desta convocatoria.AMPLIACIÓN DE PRAZOS DE VARIOS PROCESOS SELECTIVOS.- No DOG do 23 de marzo publícase a Orde do 13 de marzo de 2018 pola que se modifica o prazo de presentación de solicitudes de diversos procesos selectivos.LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS INCLUIDAS E EXCLUIDAS DOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA E CAMBIO DE CATEGORÍA DE:

Categoría 10C (emisorista de defensa contra incendios forestais) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

Categoría 10B (vixilante fixo/a de defensa contra incendios forestais) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

Categoría 14A (bombeiro/a forestal condutor) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

Categoría 14 (bombeiro/a forestal) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

Categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

Categoría 033 (bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

Categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.


PROCESOS SELECTIVOS DE PROMOCIÓN INTERNA PERSOAL FUNCIONARIO.- No DOG do 8 de marzo de 2018 publícanse as convocatorias dos seguintes procesos selectivos:

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Publicada no DOG do 9 de marzo corrección de erros desta convocatoria.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Publicada no DOG do 12 de marzo corrección de erros desta convocatoria.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.

Publicada no DOG do 12 de marzo corrección de erros desta convocatoria.

Publicada no DOB do 19 de marzo corrección de erros desta convocatoria.


Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

Publicada no DOG do 12 de marzo corrección de erros desta convocatoria.

Publicada no DOG do 19 de marzo corrección de erros desta convocatoria.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información.

Publicada no DOG do 12 de marzo corrección de erros desta convocatoria.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de xestión de sistemas de informática.

Publicada no DOG do 12 de marzo corrección de erros desta convocatoria.
PROCESOS SELECTIVO DE ACCESO LIBRE ESCALA DE FINANZAS.- No DOG do 8 de marzo de 2018 publicanse as convocatorias dos seguintes procesos selectivos:

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas.
PROCESO SELECTIVO CATEGORIA 001 GRUPO V DO PERSOAL LABORAL.-  No DOG do 7 de marzo de 2018 publícase a Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.PROCESOS SELECTIVOS DE ACCESO LIBRE PERSOAL FUNCIONARIO.- No DOG do 7 de marzo de 2018 publicanse as convocatorias dos seguintes procesos selectivos:

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Publicada no DOG do 12 de marzo corrección de erros desta convocatoria.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

Publicada no DOG do 12 de marzo corrección de erros desta convocatoria.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade enxeñaría técnica de obras públicas.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica.


Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola.BORRADORES PROCESOS SELECTIVOS.

Orde do xxxxxxx de xxxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de montes


Orde do xxx de xxxxxx de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal


Orde do xxx de xxxx de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas.


Orde do xxx de xxxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzasPERSOAL FUNCIONARIO SUBGRUPO C2.- No DOG do 19 de xaneiro de 2018 publícase a Orde do 11 de xaneiro de 2018 pola que se convocan para a elección de destino definitivo as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 15 de xuño de 2015 e modificado pola Orde do 12 de novembro de 2015.
O acto de elección de destino definitivo terá lugar no salón de actos núm. 2 (pequeno) da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela) o 31 de xaneiro de 2018, ás 10.30 h.BORRADORES PROCESOS SELECTIVOS PROMOCIÓN INTERNA

ORDE do xxxxxx de xxxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

ORDE do xxxxxx de xxxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Orde do xxxxxx de xxxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.

ORDE do xxxxxx de xxxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

Orde do xxx de xxxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información.

Orde do xxx de xxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de xestión de sistemas de informática.

BORRADORES PROCESOS SELECTIVOS ACCESO LIBRE

Orde do xxxxx de xxxxx de 2018  pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Orde do xxxx de xxxx de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2


Orde do xxxx de xxxx de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2BOMBEIRO FORESTAL CONDUTOR MOTOBOMBA.- No DOG do 22 de decembro de 2017 publícae a Corrección de erros da Orde do 18 de setembro de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 033 (bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.ESCALA INFORMÁTICA PARLAMENTO DE GALICIA.- No DOG do 28 de novembro de 2017 publícase o Acordo do 15 de novembro de 2017, da Mesa do Parlamento, polo que se modifican as bases do proceso selectivo para ingresar por oposición libre en dúas prazas da escala técnica de informática.
O novo prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
A Dirección Xeral da Función Pública remitiu ás organizacións sindicais, para presentar alegacións, os borradores das seguintes convocatorias de procesos selectivos:

Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 (Camareiro/a-limpador/a. Axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.


Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información.


Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos.


Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística.


Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade enxeñaría técnica de obras públicas.


Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica.


Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola.
INSTITUTO GALEGO DA CALIDADE ALIMENTARIA.- No DOG do 15 de novembro de 2017 o INGACAL publica o Anuncio do 2 de novembro de 2017 polo que se convoca o proceso selectivo para a contratación dun/dunha técnico I, mediante a modalidade contractual por obra ou servizo de duración determinada con cargo ao proxecto de investigación denominado Tecnoloxías para a detección rápida e control sectorial do impacto das micotoxinas na nutrición animal en Galicia (GALAC). Referencia IN852A 2016/103.
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.PORTOS DE GALICIA.- No DOG do 9 de novembro de 2017 Portos de Galicia publica a Resolución do 10 de outubro de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para a contratación de persoal laboral interino na categoría de Celador Gardapeiraos.
O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia .PERSOAL FUNCIONARIO SUBGRUPO C1.- No DOG do 3 de novembro de 2017 publícase a Orde do 25 de outubro de 2017 pola que se convoca para a elección de destino definitivo a aspirante que superou, en virtude da Orde do 29 de setembro de 2017, o proceso selectivo para o ingreso no corpo administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, convocado pola Orde do 15 de xuño de 2015, modificado pola Orde do 12 de novembro de 2015.
O acto de elección de destino definitivo que terá lugar na Subdirección Xeral de Provisión de Postos e Selección de Persoal da Dirección Xeral da Función Pública o 8 de novembro de 2017, ás 10.00 h.PERSOAL FUNCIONARIO SUBGRUPO A1.- No DOG do 25 de setembro de 2017 publicase a Orde do 18 de setembro de 2017 pola que se convocan para a elección de destino definitivo as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 15 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 114, do 18 de xuño) e modificado pola Orde do 12 de novembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 220, do 18 de novembro)
O acto de elección de destino definitivo que terá lugar no salón de actos número 2 (pequeno) da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela) o día 29 de setembro de 2017, ás 10.00 h.


PERSOAL FUNCIONARIO SUBGRUPO A2.- No DOG do 25 de setembro de 2017 publicase a Orde do 18 de setembro de 2017 pola que se convocan para a elección de destino definitivo as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 15 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 114, do 18 de xuño) e modificado pola Orde do 12 de novembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 220, do 18 de novembro).
O acto de elección de destino definitivo terá lugar no salón de actos número 2 (pequeno) da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela) o día 29 de setembro de 2017, ás 11.00 h.


PERSOAL FUNCIONARIO SUBGRUPO C1.- No DOG do 25 de setembro de 2017 publícase a Orde do 18 de setembro de 2017 pola que se convocan para a elección de destino definitivo as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, convocado pola Orde do 15 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 114, do 18 de xuño) e modificado pola Orde do 12 de novembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 220, do 18 de novembro).
O acto de elección de destino definitivo terá lugar no salón de actos número 2 (pequeno) da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela) o 29 de setembro de 2017, ás 12.00 horas.PERSOAL LABORAL GRUPO V CATEGORÍAS 14 E 10C.- No DOG do 25 de setembro de 2017 publícase a Orde 18 de setembro de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, nas categorías 14 (bombeiro/a forestal), 14A (bombeiro/a forestal condutor), 10B (vixilante fixo/a de defensa contra incendios forestais) e 10C (emisorista de defensa contra incendios forestais), correspondentes ao grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.
O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG.PERSOAL LABORAL GRUPO IV CATEGORÍA 003.- No DOG do 25 de setembro de 2017 publícase a Orde do 18 de setembro de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.
O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG.PERSOAL LABORAL GRUPO IV CATEGORÍA 033.- No DOG do 25 de setembro de 2017 publícase a Orde do 18 do setembro de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 033 (bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.
O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG.


PERSOAL LABORAL GRUPO V CATEGORIA 001.- No DOG do 25 de setembro de 2017 publícase a Orde do 18 de setembro de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a // axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.
O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG.