18/2/18

TRIBUNA FEBREIRO 2018

CCOO e UGT convocaron para o próximo 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, unha folga de dúas horas por quenda para denunciar a discriminación e as brechas existentes no mercado laboral e dar resposta ás demandas e necesidades das traballadoras deste país.

Así mesmo se convocaran mobilizacións e concentracións, co lema #Vivas, libres, unidas pola igualdade, animando aos traballadores e traballadoras a participar de forma masiva nas manifestacións que terán lugar o Día Internacional das Mulleres. 

Continua este artigo na portada do noso Tribuna de febreiro que ten o seguinte sumario:

Páx. 1) 8 de marzo Folga de dúas horas contra a desigualdade, a precariedade e a violencia que sofren as mulleres

Páx. 2) IMPLANTACIÓN DO SISTEMA KRONOS NOS CENTROS DA ÁREA DE CULTURA. UN DESASTRE SIN PALIATIVO

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DA IGUALDADE E BENESTAR. É necesario reforzar os servizos centrais en tanto no se produza a integración na Xunta. 

PAGAS EXTRAS COMPLETAS, PERO NON PARA TODOS 

Páx. 3) Últimas novas: Implantación do sistema de fichaxe KRONOS nos arquivos, bibliotecas e Museos. Mellora dos equipos informáticos do Servizo de Emprego Público de Galicia. Modificación do artigo relativo ás permutas do V Convenio Colectivo Único do persola laboral da Xunta de Galicia. Modificación da RPT da Consellería de Infraestruturas e Vivenda. Modificación da RPT da Axencia Galega de Infraestruturas.

Páx. 4) Prxecto de Ordes dos procesos selectivos para o ingreso por acceso libre no Corpo Superior, de Xestión e Auxiliar Administrativo e por promoción interna no Corpo Superior, de Xestión, Administrativo e Auxiliar e nas Escalas de Sistemas e Tecnoloxía da Información e de Xestión de Sistemas de Informática. Prestación económica de pagamento único por fillos e fillas menores de 3 anos para o 2018. 

CCOO senta de novo ao Goberno para recuperar o arrebatado ás empregadas e empregados públicos ! 

8/2/18

PRESENTADO CONFLICTO COLECTIVO CONTRA A MODIFICACIÓN SUBSTANCIAL DAS CONDICIONS DE TRABALLO NOS CENTROS DE CULTURA

CCOO, UGT, CIG e CSIF veñen de formular demanda de conflito colectivo contra a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola modificación unilateral das condicións de traballo do persoal dos arquivos, museos e bibliotecas. 

Logo de esixirlle unha negociación previa para que se respectasen as carteleiras e os dereitos adquiridos dos traballadores, como consecuencia da implantación do KRONOS (sistema de control horario), nestes centros, a imposición e a falta de interlocución semellan ser as pautas de actuación dos dirixentes da Consellería de Cultura.

A instrución que leva a interposición deste conflito foi coñecida polas direccións o venres día 12 de xaneiro, a primeira hora da maña, e non se deu coñecemento aos representantes dos traballadores, polo que se incumpríron varias cuestión básicas.

7/2/18

MODIFICACIÓN RPT CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA E AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

O venres 2 de febreiro de 2018 celebrouse a terceira xuntanza para tratar as propostas de modificación destas relacións de postos de traballo. Tralo estudio das alegacións presentadas polas organizacións sindicais, a representación da administración comunícamos as seguintes modificacións con respecto á proposta inicial que se van incorporar as dúas relacións de postos de traballo:

a) Recodificación de postos seguindo a orde descendente
b) Supresión de requisitos de titulación e méritos
c) Limitación das áreas funcionais aos postos con nivel de xefatura de sección
d) Adecuación da denominación de auxiliar administrativo nos postos do persoal laboral
e) Actualización de postos coa lenda “Ocupado por laboral fixo” e “Ocupado por persoal estatutario”.


5/2/18

XUNTANZA COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE DA CONSELLERIA DE POLÍTICA SOCIAL

O venres 26 de xaneiro de 2018 celebrouse a xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde da Consellería de Política Social. Entre os puntos que se trataron, destacan os seguintes:

1.- Avaliacións de riscos psicosociais. Deuse conta das xa realizadas nos seguintes centros: CAPD Coruña, R.A.M. de Oleiros, C.M. San José de Calasanz e R.M. de Pontevedra, con diferentes resultados.

2.- Obras nos diferentes centros. Dase conta por parte da Administración das obras que están previstas nos centros de Oleiros, R.M. Pontevedra e R.M. Porta do Camiño. En Oleiros o inminente vai ser a substitución do solo da cociña e en canto os das plantas, irase facendo por subsectores.

3.- Bacteria Klebsiella pneumoniae. Estanse a utilizar de momento os protocolos remitidos polo SERGAS para o manexo de pacientes infectados por esta bacteria resistente.

29/1/18

COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA (centros non docentes).

O venres 19 de xaneiro houbo xuntanza do Comité de Seguridade e Saude Laboral da Consellería de Cultura dos centros non docentes. A pasada xuntanza fora o 16 de xaneiro de 2017. Nesta tratáronse os seguintes puntos:

1. Cambio e substitución de varios membros do Comité pertencentes á Administración, e tamén da representante do CSIF.

2. O técnico do Servizo de Prevención fixo entrega das avaliacións dos centros de traballo feitas ata o de agora no ámbito deste Comité, excepto os de emerxencia que xa están nos centro de traballo.

3. Programación do Servizo de Prevención de Riscos Laborais no 2018. A Consellería non enviou ningunha proposta de programación ao Servizo de Prevención, polo que este propón realizar durante o 2018 as avaliación de diversos centros de traballo.

4. Avaliación de riscos psicosociais realizada o pasado 13 de decembro na Biblioteca Miguel González Garcés de A Coruña. É a terceira que se realiza a instancias de Inspección de Traballo (decembro 2016; xuño 2017; e decembro 2017) como resultado da denuncia presentada por CCOO.

26/1/18

CCOO critica que os trienios dos conselleiros sexan o dobre dos correspondentes aos grupos funcionariais de referencia

Un funcionario ou funcionaria do subgrupo A1 precisaría sesenta anos de vida laboral para cobrar dez mil euros máis ao ano.


O sector da Administración autonómica de CCOO de Galicia critica que os trienios dos conselleiros sexan o dobre dos correspondentes aos grupos funcionariais de referencia. O coordinador sectorial do sindicato, Emilio Doforno, explica que un funcionario ou funcionaria do subgrupo A1 precisaría vinte trienios, isto é, 60 anos de vida laboral para que a súa nómina anual aumentase nos dez mil euros adicionais que percibe, por exemplo, a conselleira de Infraestruturas.

Doforno coida «pouco edificante» que unha das principais preocupacións do Goberno galego sexa que algúns conselleiros cobren ata dez mil euros anuais máis ca outros —os titulares de Medio Rural, Economía e Política Social non perciben trienios—. O sindicalista non ve «nada casual» que, após a publicación da orde de confección de nóminas, esta diverxencia fora o punto que máis proxección mediática tivo.


24/1/18

TRIBUNA XANEIRO 2018

Ano novo, reivindicacións vellasNeste ano 2018 CCOO vai centrar a súa acción sindical nos seguintes temas:

- Retribucións. Aplicación do incremento do Estado mais un 1% adicional (mellora de específicos).

- Emprego. Desenvolvemento do acordo de emprego asinado o 18 de outubro

- Recuperación de dereitos. Derrogación da lei 1/2012 e sucesivos recortes nas leis de orzamentos e de acompañamento (100 % IT, descansos adicionais por festivos e domingos, etc..).

Este é o campo de xogo, CCOO está disposto a xogar para acadar acordos, pero sen mais dilacións e/ou enganos.

Continua este artigo na portada do Tribuna de xaneiro que ten o seguinte sumario:

Páx. 1) Ano novo, reivindicacións vellas.
Bocados de realidade: caos e improvisación na xestión dos centros de Cultura.

Páx 2) Retribucións persoal funcionario 2018.

Páx. 3) Calendario Laboral Galicia 2018.

Páx. 4) Últimas novas: RPT Axencia Galega Industrias Forestais; Comisión permanente central listas; Plan polo que se establecen as condicións laborais do persoal que realice visitas de seguimento e supervisión das accións formativas para o emprego na Xunta de Galicia; Modificación do Anexo I do Acordo para a ordenación e mellora da prestación de Servizos Veterinarios Oficiais no ámbito da Xunta de Galicia; Permisos por parto, adopción ou acollemento; Permiso de paternidade por nacemento, acollemento ou adopción.

23/1/18

CCOO rexeita que se utilice o sistema KRONOS para criminalizar aos empregados públicos

CCOO lamenta e rexeita enerxicamente que a información facilitada pola Consellería de Presidencia a algún medio de comunicación sobre a implantación do sistema KRONOS se centre case en exclusiva en poñer de manifesto as consecuencias do seu incumprimento para os traballadores en lugar de explicarlle á cidadanía que do que se trata é de implantar un sistema de racionalización e control de horarios que busca en última instancia unha maior eficiencia e eficacia na prestación dos servizos públicos.

Non podemos tolerar como sindicato representativo no ámbito da Función Pública de Galicia que, de xeito torticeiro, sesgado e tendencioso, a consellería de Presidencia asocie unha información relativa ao KRONOS con palabras como despido, expediente disciplinario ou sanción, nun intento irresponsable de criminalizar aos empregados públicos. Tampouco podemos permitir o ton coercitivo e disuasorio porque fai pasar aos empregados públicos como potenciais incumpridores aos que se lles advirte das consecuencias de dito incumprimento.


22/1/18

CCOO de Ourense consigue que o Tribunal Constitucional declare o dereito do persoal temporal a permutar

O Tribunal Constitucional falla a favor do dereito de permuta do persoal laboral temporal, en base a igualdade de trato do exercicio dos dereitos profesionais ou de conciliación.

Dúas Psicólogas, traballadoras interinas da Xunta de Galicia solicitaran a permuta dos seus postos de traballo, sendo denegada pola Consellería de Política Social. Mediante demanda tramitada a través dos Servizos Xurídicos de CCOO, o Xulgado do Social núm. 2 de Ourense deulles a razón, e recoñecíalles como discriminatorio o artigo do Convenio que só daba dereito a permutar ao persoal fixo. Con todo, o TSX de Galicia revogou a sentenza, ao considerar que dita permuta alteraba os termos do contrato temporal e constituía unha fórmula fraudulenta de cambiar de posto de traballo.

As demandantes recorreron ante o Tribunal Constitucional (Recurso amparo 5542/16) e finalmente o 18 de decembro de 2017 fallou a favor das demandantes outorgándolles o dereito a poder permutar aínda que sexan temporais.

Isto e unha gran nova para todo o persoal laboral temporal, xa que, o Tribunal Constitucional recoñece o dereito dos traballadores e das traballadoras temporais á realización de permutas, sempre e cando cumpran cos requisitos establecidos no Convenio Colectivo Único, feito este imposible ata o de agora.

19/1/18

COMITÉ DE EMPRESA DE TRABALLO E BENESTAR. PONTEVEDRA

Na xuntanza do Comité de Empresa da Consellería de Traballo e Benestar de Pontevedra, celebrada o mércores 10 de xaneiro, tratáronse os seguintes asuntos.

Uniformidade nos centros.- En abril do ano pasado o Comité de Empresa presentou denuncia ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social en relación á falta de entrega dos uniformes nos centros de Política Social.

Residencia de Campolongo. O abandono apodérase do centro.- Efectivamente, esta residencia non ten nin sequera unha dirección máis que de forma esporádica. Este Nadal tampouco estaban en activo a traballadora social nin o médico e non se cubriron incidencias, o que provocou falta de persoal no departamento de auxiliares de enfermería.

Carteleiras.- Proximamente procederase ao nomeamento de representantes do persoal na Comisión para ou Estudo da Organización do Traballo e o equilibrio das carteleiras.

CRAPD Vigo.- Dado que non se contempla a ampliación de prazo para os efectos de gozar os asuntos propios por parte do persoal e que por outra banda tampouco se contemplan novas contratacións, a dirección do centro estende os mínimos do fin de semana a todos os días da semana, o que leva a unha situación extrema.

18/1/18

XUNTANZA COMITÉ INTERCENTROS - FUNCIÓN PÚBLICA

Tras varias solicitudes do Comité Intercentros de Persoal Laboral, o martes 16 de xaneiro a Dirección Xeral da Función Pública convoca a unha xuntanza informativa ao máximo órgano de representación do persoal laboral na Xunta de Galicia, na que se trataron os seguintes temas:

1. Concurso Persoal Laboral: Están acabando co traballo de agrupación en Áreas Funcionais dos Grupos IV e V, prevén presentar conxuntamente cos criterios para rematar a negociación, data prevista primeira semana de febreiro.

2. Proceso de Estabilización: Están traballando na confección da OPE de 2018 onde irá un número importante de prazas cos criterios que se establecen na LPGE.

3. Xubilación Parcial: Os expedientes tramitados ata o de agora son 835.

4. Adxcricións temporais: A Administración pretende probar dentro do Grupo V de que se arbitre a posibilidade de que persoal de distintas categorías dentro do mesmo grupo podan solicitar postos en adscrición antes de acudir ás listas de contratación.

5. Postos en Incapacidade Permanente Total: Hai 22 solicitudes.

17/1/18

MODIFICACIÓN RPT CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA E AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Despois da reunión previa celebrada en decembro na que a administración nos comunicou, basicamente, os motivos polos que se ían modificar estas RPTs, o 11 de xaneiro de 2018 celebrouse a segunda xuntanza para tratar as propostas de modificación destas relacións de postos de traballo.

RPT Consellería de Infraestruturas e Vivenda.- Segundo o manifestado pola representación da administración os obxectivos desta modificación son, entre outros:

a) Adecuar a RPT á nova estrutura orgánica da consellería.

b) A asunción de postos de traballo procedentes da Axencia Galega de Infraestruturas como consecuencia da atribución das competencias que en materias de estradas pasan a ser asumidas pola consellería coa finalidade de optimizar os recursos.

RPT Axencia Galega de Infraestruturas.- De acordo co manifestado pola representación da administración os obxectivos desta modificación son, entre outros:

 a) Adecuar a RPT á nova estrutura orgánica fixada polo decreto de estrutura.

b) A asunción de postos de traballo procedentes da Consellería de Política Social, de acordo co establecido no acordo de traspaso de medios persoais entre esta consellería e a axencia.

16/1/18

CCOO VEN DE SOLICITAR A PARALIZACION PROVISIONAL DA IMPLANTACION DO KRONOS NOS CENTROS DE CULTURA

CCOO ESIXE UNHA NEGOCIACIÓN PREVIA PARA QUE SE RESPETEN AS CARTELEIRAS E OS DEREITOS ADQUIRIDOS DOS TRABALLADORES


CCOO ven de remitirlle ambos escritos a Secretaria Xeral de Cultura e a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, para que se paralice a instrución que remitiu o xoves, dia 11 de xaneiro, a ultima hora da maña, o xefe de persoal de cultura ás direccións dos museos, bibliotecas e arquivos, indicando que o luns 15 de xaneiro, a primeira hora se implantaba o kronos neses centros. Neste asunto, e noutros moitos, a imposición e a falta de interlocución semellan ser as pautas de actuación dos dirixentes desta Consellería.

Como dita instrución foi coñecida polas dirección o venres día 12 de xaneiro, a primeira hora da maña, e non se puido dar coñecemento aos representantes dos traballadores, para CCOO incumpríronse dúas cuestión básicas:

- Non se informou previamente aos representantes dos traballadores e, en moitos casos, faltan medios técnicos e materiais.

- Afecta a dereitos adquiridos, polo que supón unha modificación substancial de condicións de traballo (modifica carteleiras de traballo que levan implantadas desde fai máis de 20 anos).


30/12/17

CONSELLO REITOR DA EGAP.

O martes 27 de decembro de 2017, celebrouse a reunión do Consello Reitor da EGAP, na que se trataron os seguintes temas:

Actividades formativas destinadas aos empregados públicos realizadas durante o ano de 2017 que, para o persoal da Xunta, ascenden a 386 edicións para 14.223 prazas.

Desde CCOO solicitamos, novamente neste Consello Reitor que se faciliten estes datos por curso para coñecer e poder facer unha mellor valoración das demandas reais de formación.

Convenios de formación: Dáse conta dos 53 convenios subscritos con varias entidades, que supuxeron 45 Edicións e 1742 prazas, a maioría cos entes públicos instrumentais para a formación
do seu persoal.

O Plan de actividades formativas para o ano 2018 prevé 501 Edicións e 24.984 prazas que se poderán incrementar noutras 110 Edicións e 4100 prazas, segundo a demanda.