7/12/17

XUNTANZA SOBRE REORDENACIÓN CATEGORIAS AXENCIA GALEGA INFRAESTRUCTURAS

O pasado 30 de novembro celebrouse unha nova reunión coa Axencia Galega de Infraestruturas, na que se ratifica o principio de acordo da anterior xuntanza, entre a Axencia Galega de Infraestruturas e a maioría das Organizacións Sindicais.

Recordámosvos as cuestións básicas deste acordo, que son:

1.- Promoción Interna. As propostas de CCOO son tidas en conta, e na proposta definitiva, auméntanse as prazas de promoción interna ao grupo III categoría 09, a un mínimo de 57 prazas.

2.- Racionalización de Categorías. Reunifícanse na III/09 as categorías 7, 8, 23, 60 e 67 do grupo III. 

3.- Titulación para optar a prazas do Grupo III Categoría 09. Realizarase un procedemento para que o persoal da categoría 31 do grupo IV que non posúa a titulación exixida para optar a categoría III/09 poida presentarse á promoción interna para esas prazas. 

4.- Cambio de denominación da categoría 031 do grupo IV. Outra proposta de CCOO que se tivo en conta foi o de iniciar o procedemento para o cambio da denominación de Legoeiro a Axente de Estradas. 

4/12/17

OPE 2017 PERSOAL SPDCIF

A proposta de OPE presentada pola Consellería de Facenda é considerada por CCOO totalmente insuficiente, desproporcionada e inxusta nun dos colectivos coa maior taxa de temporalidade na Xunta de Galicia.

1. Funcionarización: Antes de iniciar o proceso de funcionarización deberíase por en marcha a negociación do correspondente decreto que despexara dunha vez por todas dúbidas entre o persoal laboral afectado.

2. Estabilización de emprego no ámbito do SPDCIF: Garantindo que nos futuros procesos non se perdera nin un so posto de traballo, concretando por anos, o número de prazas e categorías a incluír no proceso de estabilización.

3. Creación dun corpo con escalas e especialidades que permitiran unha carreira profesional dentro dos grupos B, C1 e C2: Non podermos estar de acordo que os bombeiros forestais condutores de motobomba estean no grupo C2 pois teñen un requisito de carné de conducir distinto á escala de bombeiros forestais condutores.

4. A especialidade de BF condutor de motobomba debe de ter un unha especialidade específica propia e distinta aos BF condutores: A estes si se lles esixiría o carné C e o B aos BF condutores, sendo preciso a modificación da Lei de Acompañamento da Lei de Presupostos


1/12/17

COMISIÓN DE PERSOAL DO 01/12/2017

O venres 1 de decembro tivo lugar a reunión da Comisión de Persoal da Xunta de Galicia na que se trataron os seguintes puntos:

1.- Proposta de anteproxecto de Decreto polo que se crea a Axencia Galega de Calidade Alimentaria e se aproban os seus Estatutos.  Deixamos constancia da falta de vontade negociadora amosada pola administración para intentar chegar a consensos, manifestamos que para nós era fundamental que se incluíse neste decreto ao Centro Técnolóxico da Carne e que o sentido do noso voto dependía de que se aceptase esta proposta, como non foi así os optamos pola abstención.

2.- Proxectos de Concursos Ordinarios da Escala superior de estatísticos, da Escala técnica de estatísticos; Escala superior de finanzas, e da Escala técnica de finanzas. As bases deste dous concursos son iguais e por tanto as alegacións de CCOO estiveron na mesma liña como houbo pequenos avances pero non suficientes abstivémonos.

3.- Rogos e preguntas: Consorcio, RPT, integración, listas de substitución e prazas OPE 2017. Prazas Bombeiros Forestais na OPE 2017; Concurso Lei 17; Persoal do Plan de Garantía Xuvenil; Funcionarización; Entrevistas nos procesos de contratación temporal dos Entes, vindeiros procesos selectivos da Xunta e posible uso indebido dun coche oficial por un alto cargo.

29/11/17

CONSELLO ASESOR PARA A INTEGRACIÓN DA DISCAPACIDADE NA FUNCIÓN PÚBLICA GALEGA

O mércores 28 de novembro tivo lugar a xuntanza do Consello Asesor para a Integración da Discapacidade en Función Pública Galega na que se trataron os seguintes puntos:

1) Informe sobre as cotas de reveserva para persoas con discapacidade.- Dáse conta de 68 prazas que se ofertaron con reserva das cales 18 eran específicamente para persoas con discapacidade intelectual.

2) Cifras da discapacidade na función pública de Galicia.- O obxectivo inicial do 2% de reserva xa foi superado en 2016 e actualmente a porcentaxe está no 3,48€.

3) Situación e desenvolvemento do primeiro proceso selectivo convocado para persoas con discapacidade intelectual.- Neste proceso convocáronse 6 prazas para as que se presentaron 429 aspirantes. Actualmente esta na fase de concurso e prevén que a toma de posesión sexa en febreiro.

28/11/17

MESA XERAL EMPREGADOS PÚBLICOS. OPE 2017

O punto principal da Mesa Xeral de Empregados Públicos do 28 de novembro de 2017 foi o borrador do Decreto da OPE-2017, prazas persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia.

Fronte a proposta de decreto de Oferta Pública de Emprego para o ano 2017, presentada pola Administración, CCOO formulou as seguintes cuestións básicas:

a) Negociación: Ampliar o tempo da negociación deste decreto, tendo en conta que se trata dun tema de moita transcendencia non só para a promoción e o acceso a función pública, senón para o mantemento dos servizos públicos.

b) Consolidación de Emprego: Convocar a totalidade do proceso de consolidación (1ª parte e 2ª parte) nos termos e condicións recollidos no acordo para a mellora do emprego na Xunta de Galicia do ano 2008.

c) Promoción Interna: Duplicar o numero de prazas de promoción interna separada, pasando de 150 a 300 prazas pois non restan taxa de reposición, distribuíndoas entre aqueles corpos de funcionarios e categorías de persoal laboral que levan tendo menos posibilidades de promocionar.

d) Funcionarización: Por en marcha un amplo proceso de funcionarización mediante a negociación do correspondente decreto.

e) Estabilización de Emprego: Concretar por anos, o número de prazas e categorías a incluír no proceso de estabilización.

24/11/17

REUNIÓN SUBCOMISIÓN MESA SECTORIAL PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL-ACORDO DE ESTABILIZACIÓN

O xoves 23 de outubro de 2017 celebrouse a primeira reunión desta subcomisión na que a Dirección Xeral de Función Pública facilitou a seguinte información:

* Que a información que ía facilitar hoxe podería ter modificacións, xa que as cifras non estaban totalmente pechadas.

* Que se traia a proposta de Decreto da Oferta de Emprego Público do ano 2017 a esta subcomisión porque na mesma, ademais dos temas derivados do acordo de estabilidade, tamén se ían incluír as ofertas ordinarias de prazas.

* Tamén indicou que para Sanidade habería 1616 prazas e para Educación 1100.

* Que neste decreto non ían ir prazas derivadas do acordo de estabilidade.

* Que a Oferta de Emprego Público do ano 2017 sería de 789 prazas.

22/11/17

TRIBUNA NOVEMBRO 2017

NON ACEPTAMOS MAIS CONXELACIÓNS SALARIAIS NIN RECORTES DE DEREITOS.


¡IMOS RECUPERAR O QUE NOS ARREBATARON! 

Sabías que:

Defender os servizos públicos é defender unha financiación suficiente das administracións públicas (estado, autonómicas e locais) que garantan o acceso universal aos mesmos.

Reforzar os servizos públicos esenciais como a sanidade, o ensino, as pensións, os servizos sociais, a atención ao público, as emerxencias, entre outros, mellora a cohesión social, dinamiza a economía e mellora o emprego publico e privado.

Esixir un incremento dos investimentos públicos e apostar por un estado social e territorial mais cohesionado.

Reverter os servizos públicos privatizados é apostar pola eficiencia económica, pola calidade dos servizos e do emprego. 

Continua este artigo na portada no Tribuna de novembro de 2017 que ten ademáis a seguinte información:

Páx. 2) ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA CCOO, CSIF E UGT PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE ESTABILIDADE NO EMPREGO DOS SERVIZOS PÚBLICOS

SENTENZAS DE INTERÉS: CCOO gaña o Contencioso contra a RPT de AGADIC.

Páx. 3) Últimas novas e acción sindical: Acordo para o desenvolvemento dun Plan de Estabilidade no Emprego dos Servizos Públicos. Lei de Medidas Administrativas e Fiscais. Orde pola que se regulan os Óganos de Goberno dos Centros de Formación Náutica e Marítimo-Pesqueira. Baremo Concurso de Traslados do Persoal Funcionario da Xunta de Galicia. 

Páx. 4) Anteproxecto de Decreto polo que se crea a Axencia Galega da Calidade Alimentaria e se aproban os seu estatutos. Fondo de Acción Social 2016. Listas Provisionais do Decreto de Listas de substitucións. Consorcio Galego de Igualdade e Benestar.

17/11/17

MESA DE TRABALLO VEHÍCULOS CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

O pasado venres 8 de novembro celebrouse a primeira mesa de traballo para definir as características técnicas dos vehículos que a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio adquirirá en breve con destino a DXPN. O obxectivo desta mesa non é outro que conquerir avances que axilicen os procesos que deben ser ratificados, votados e validados no seo do Comité de Seguridade e Saúde Laboral, que é o órgano que ten a función da toma de decisións.

Pola parte da Administración infórmannos de que a compra constara de 56 vehículos en total. Sete serán adquiridos de xeito directo en breve, o resto, 43 todo terreos, 4 pick-ups e 2 furgonetas que serán adquiridas por sistema de renting o próximo ano, por dous anos, renovábel dous anos mais.

No prego de prescricións técnicas engádense os seguintes aspectos: Eliminase o gancho das pick-ups. Din que non ten sentido que leven gancho, pois xa son vehículos con caixa de carga.

15/11/17

RENOVACIÓN ACORDO AXENTES MEDIOAMBIENTAIS E FORESTAIS

Os pasados días 20 e 23 de outubro mantivemos unhas reunións nas que participaron Función Pública e as Consellerías do Medio Rural e Medio Ambiente nas que se trataron diversos temas.

O principal era a renegociación do Acordo asinado no 2004, si, aquel que no seu texto recollía unha vixencia de tres anos e que foi denunciada esa caducidade por CCOO para iniciar este proceso hai 10 anos. Agora, por fin, parece que se toman en serio os seus propios compromisos aínda que cun decenio de retraso.

Se ben na xuntanza do 20 de outubro a Administración acudiu, nunha actitude que consideramos case que insultante, dado que viñan a dicirnos que destes asuntos e doutros falaríamos “nunhas semanas”. Sen máis.

Tras terlles remitidos moitos escritos e propostas e solicitudes de reunións dende o mes abril e tras a sinatura do acordo acadado vemos que de novo nin compren co pactado nin acollen ningunha proposta ou petición e por riba, tras o acontecido cos lumes, veñen coas mans baleiras. A pesar de contar coa proposta feita por CCOO noutra reunión de pacotilla o 13 deste mesmo mes e que recoñecen que nin a miraran. 

13/11/17

XUNTANZA COMITÉ CONSELLERÍA TRABALLO E BENESTAR DE A CORUÑA

Na xuntanza do pleno extraordinario do Comité de Empresa da Consellería de Traballo e Benestar de A Coruña, celebrada o xoves 9 de novembro, tratáronse os seguintes puntos:

1. Renuncia do Presidente e do Secretario do Comité.- Tanto o Presidente como o Secretario eran membros da CIG.

2. Elección dun novo Presidente e Secretario do Comité.- Ningún sindicato presenta candidatura.

Faise un receso de 15 minutos por si hai cambios nas posturas. Tralo receso non hai cambios.

CCOO considera irresponsable a actitude da CIG diante dos traballadores e traballadoras que nun ano e a segunda vez que dimiten dos cargos, pois correspondelle a eles formar as maiorías necesarias para gobernar dito órgano.

Unha vez que se confirma que o comité de empresa de A Coruña queda sen dirección, desde CCOO nos comprometemos a seguir traballando, como sección sindical, a prol da defensa de tódolos traballadores/as do ámbito de Traballo e Benestar, e en particular dos nosos afiliados e afiliadas, así como dos simpatizantes, polo que os seus dereitos seguirán sendo garantidos polos delegados de CCOO, en tódolos ámbitos que corresponda.

12/11/17

COMISIÓN SEGUIMENTO ACORDO VETERINARIOS

O mércores 8 de novembro de 2017 celebrouse a xuntanza desta comisión na que a Dirección Xeral da Función Pública indicou:

1º.- Que a esta comisión se incorporaban a petición propia as organizacións sindicais CCOO e CSIF.

2º.- Que o obxectivo da reunión tamén era o de valorar e coñecer a posición das organizacións sindicais sobre o acordo acadado para o persoal veterinario da Consellería do Mar para levalo á Comisión de Persoal.

3º.- Que se poderían plantear cuestións relativas ao Acordo para a ordenación e mellora da prestación de servizos veterinarios oficiais no ámbito da Xunta de Galicia que se contestarían nunha reunión posterior.

 Acordo Consellería do Mar.- A este respecto dende CCOO, ademais de sinalar que a consellería non mandara o documento coas últimas modificacións acordadas e que considerabamos necesario que se cumprise este trámite para ver que se recollían os acordos acadados, manifestamos que apoiariamos o acordo se cumpre o que se pactou na última xuntanza.

Acordo para a ordenación e mellora da prestación de servizos veterinarios oficiais no ámbito da Xunta de Galicia.- No tocante a este acordo a administración indica que se ía facer un cambio na redacción do mesmo e que se ía modificar un parágrafo do Anexo I do acordo asinado no ano 2008. Esta modificación consiste en substituír o texto “locales de sacrificio de animais de abasto” polo de “locais de obtención de carnes frescas”. Quedaron en enviar o texto coa nova redacción.

9/11/17

XUNTANZA COMITÉ DE EMPRESA DE TRABALLO E BENESTAR. PONTEVEDRA

Nesta ocasión a reunión do Comité de Empresa de Traballo e Benestar de Pontevedra levouse á cabo nas dependencias do Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes CRAPD I, en Vigo, o martes 7 de novembro, e tratáronse os seguintes asuntos.

Sectorización do CRAPD I.- Logo de varias reunións, chegouse a un acordo coa Administración sobre a sectorización no CRAPD I. Aínda que non é un acordo que satisfaga plenamente as reivindicacións de CCOO, entendemos que se trata dun avance respecto da situación anterior e en todo caso é o mellor acordo que foi posible.

PORTAX no CRAPD Vigo I.- Membros do Comité de Empresa de CCOO constatamos, previa á reunión do comité, que:

- O habitáculo onde están os computadores para acceder ao PortaX está pechado con chave.
- Son dous computadores, pero só hai unha cadeira.
-  Non é posible acceder ao PortaX nin a ningún outro servizo dado que as claves de acceso dos dous computadores están bloqueadas.

Lencería CRAPD Vigo I.- Cremos que é necesario revisar o sistema de hixienización da roupa para evitar que se converta nunha vía de transmisión de enfermidades.

Oficina de Emprego de A Estrada.- Dende CCOO solicitamos á Administración que se faga efectiva a cobertura da praza sen cubrir na Oficina de Emprego de A Estrada.


7/11/17

XUNTANZA DO COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Na xuntanza do Comité Intercentros de Saúde Laboral celebrada o pasado 5 de outubro, trataronse as seguintes cuestións:

Avaliación de riscos psicosociais.- Acordouse suprimir as preguntas que anteriormente figuraban sobre este aspecto, no cuestionario de avaliación de riscos laborais, e incluir catro novas 4 preguntas, a proposta da parte sindical.

Evolución da sinistralidade no que vai de ano.- CCOO valorou positivamente os datos deste ano, porque confirman a tendencia na reducción dos accidentes, que se iniciou no 2.016, despois de varios anos de aumento.

Nova configuración dos Comités de Seguridade.- A Administración trouxo unha proposta, na que considera que habería que ir a constitución de Comités de Seguridade por Areas Funcionais. Isto conlevaría a creación dun Comité de Seguridade de traballos administrativos, que integraría a todo o persoal que actualmente presta traballo nos Edificios Administrativos, de calqueira consellería, e mais todo o restante persoal das Consellerías de Facenda, Economía e Cultura.

Modificación do artigo 3 do acordo en materia de prevención.- Este ártigo fala das funcións dos delegados e delegadas de prevención, e da substitución entre eles.