9/8/18

NEGOCIACIÓN TRASPOSICIÓN A GALICIA DO II ACORDO SOBRE INCREMENTO RETRIBUCIÓNS, MELLORA DO EMPREGO E RECUPERACIÓN DA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

O mércores 8 de agosto celebrouse unha nova xuntanza entre representantes de Función Pública e as organizacións sindicais con representación na mesa xeral de Empregados Públicos de Galicia, para tratar de  proximar posicións na negociación da trasposición a Galicia do II Acordo de incremento de  retribucións, mellora e estabilización do emprego e recuperación da negociación colectiva.

Lamentablemente esta xuntanza non serviu para avanzar no mencionado obxectivo, ao seguir insistindo a Administración en vincular o acordo de carreira profesional coa trasposición do acordo da mesa xeral estatal.

Porén desde CCOO planteamos como condición “sine quanum” que se retirase desta negociación, o texto que facía referencia a carreira profesional do persoal funcionario e laboral do ámbito de función pública.

Xa entrando no propio texto do acordo reafirmamonos nas alegacións presentadas ao constatar que a Administración non había asumino ningunha, como por exemplo:
  • Que no texto do acordo se recollese o sistema de provisión dos procesos de estabilización do emprego, a porcentaxe mínima de valoración do concurso, a reducción de probas e temarios e a simplificación dos exames.
  • Que a Xunta de Galicia, comunicase as organización sindicais, trimestralmente, as prazas ocupadas por persoal interino, temporal ou indefinido non fixo, para que estas prazas saisen a concurso e posteriormente a oferta pública tódolos anos, co obxetivo de que non se volvan a repetir as altas taxas de temporalidade que actualmente temos. 
  • Que a recuperación do 100% en caso de IT, tiña que ter efectos desde a sinatura do acordo ou no seu defecto desde o 1 de setembro de 2018. Lamentamos que nesta cuestión a administración siga mareando a perdiz con dilacións absurdas, pois en base o mesmo acordo estatal, xa está recoñecida a recuperación deste dereito para o persoal da administración do estado. 

6/8/18

NEGOCIACIÓN ACORDO CARREIRA PROFESIONAL

O xoves 2 de agosto celebrouse a primeira xuntanza para a negociación dun acordo de desenvolvemento da carreira profesional, para o persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia.

A Administración comenzou explicando que ían reformular a súa proposta circunscribindoa a que figure como un Anexo ao acordo de incremento retributivo, mellora e estabilización do emprego e recuperación da negociación colectiva, en concreto referida a enunciar os obxectivos da carreira, quedando para setembro a verdadeira negociación do desenvolvemento da mesma.

Así informan que remitirán un novo documento que recollerá únicamente:

- Ámbito de aplicación
- Niveis ou graos
- Temporalidade
- Cuantia económica a percibir
- Funcionarización do persoal laboral fixo.

Desde CCOO celebramos que a Administración opte por fixar agora os principios básicos da carreira profesional, deixando para unha posterior negociación o seu desenvolvemento, tendo en conta que o primeiro pago da mesma, terá efectos económicos desde o 1 de xaneiro de 2019.

5/8/18

NEGOCIACIÓN TRASPOSICIÓN A GALICIA DO II ACORDO INCREMENTO RETRIBUCIÓN, MELLORA DO EMPREGO E RECUPERACIÓN DA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

O xoves 2 de agosto celebrouse unha nova xuntanza entre representantes de Función Pública e as organizacións sindicais con representación na mesa xeral de empregados publicos de Galicia.

O obxecto da mesma era valorar o último documento que mandou a Administración para proceder a trasposición a Galicia do II Acordo de incremento de retribucións, mellora e estabilización do emprego e recuperación da negociación colectiva.

Cabe lembrar que o II acordo estatal, refrendado o día 9 de marzo 2018 (continuación do asinado, tamén a nivel estatal, o día 29 de marzo de 2017), xa posibilitou que este ano tivesemos un incremento do 1,5% desde xaneiro axuño, e outro 0,25% adicional a cobrar desde xullo en diante.

Respecto da trasposición a Galicia do II acordo estatal, desde CCOO reiteramos, entre outras, as seguintes exixencias:

- Que se facultase a Comisión de Seguimento deste Acordo para estudia-la formula de recuperación do poder adquisitivo perdido, específicamente en Galicia, polo persoal que presta servizos en todo o sector público, tales como as cantidades deixadas de percibir da paga adicional do complemento específico ou equivalente, dos anos 2013, 2014, 2015 e 2016, no marco da vixencia deste novo Acordo.

- Que no caso dos fondos adicionais, se elevase a porcentaxe a ata o máximo do 0,35%, en cada un dos anos de vixencia do acordo.

- Que se retirase do documento a mención a outros acordos xa asinados para outros colectivos, en distintos ámbitos negociais.

3/8/18

SEGUNDA ACTIVIDADE SPDCIF

Levamos dous anos dende que CCOO chegara a un acordo coa Dirección Xeral de Función Pública e coa Consellería de Medio Rural de cara a que os Bombeiros Forestais puidesen solicitar unha segunda actividade a partir dos 60 anos. Está claro que a partir desta idade determinadas aptitudes psicofísicas particulares limitan de forma considerable a capacidade de reacción dun corpo de emerxencias cuxo servizo é esencial para o benestar cidadá.

Este acordo foi pioneiro no ámbito estatal para o noso colectivo e dentro da propia Xunta de Galicia, sendo a primeira Consellería en recoñecer dita circunstancia, na que os traballadores e traballadoras sempre de forma voluntaria solicitasen realizar outras funcións distintas ás da extinción de lumes de cara a preservar a súa propia saúde e contribuír a renovación e rexuvenecemento da plantilla de bombeiros e bombeiras forestais.


31/7/18

RESULTADOS ELECCIÓN SINDICAIS EMPRESA PÚBLICA SEAGA

Celebradas o mércores 31 de xullo de 2018 as eleccións sindicais na Empresa de Servicios Agrarios S.A. (SEAGA), as que estaban chamados a participar mais de 450 traballadores e traballadoras para elixir ós 36 membros dos comités de empresa, nas provincias de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, os resultados acadados son os reflectidos na nota informativa.

Logo dos resultados acadados, desde CCOO queremos:

1.- Facerlle un recoñecemento público os nosos candidatos e candidatas polo seu compromiso e confianza, que nunha situación nada doada, fixeron posible primeiro, que puidesemos presentarnos e en segundo termo, coa súa aposta decidida contribuíron a que sigamos incrementado a representación tamén nesta empresa.

2.- Agradecerlle a todo o persoal de SEAGA a súa participación neste proceso electoral, e de xeito moi particular ós/ás que votaron ás candidaturas de CCOO.

3.- Destacar o crecemento na representación de CCOO, que pasa de 5 a 8 delegados, acadando un 28% da representación total, o que supón o recoñecemento a unha acción sindical coherente, persistente e con capacidade de resolver problemas, apostando pola negociación e non só pola confrontación.

27/7/18

26/7/18

UN CONFLICTO COLECTIVO QUE REMATA EN TABOAS

Nos fundamentos de dereito, a sentenza afirma, que nin se poden modificar dereitos adquiridos, nin a implantación do KRONOS pode supoñer a modificación substancial das condicións de traballo


A sentenza 7/2018 do TSX de Galicia de conflito colectivo por modificación substancial das condicións de traballo nos centros da Area de Cultura (Bibliotecas, Museos e Arquivos), establece nos seus fundamentos de dereito que a implantación dun sistema de control horario (KRONOS), non pode modificar dereitos adquiridos, nos horarios que os traballadores e traballadoras viñeran realizando de xeito continuado desde antes da transferencia desde o Ministerio de Cultura á Xunta de Galicia no ano 90.

Esta sentenza que desestima a demanda de conflicto colectivo, presentada por CCOO, UGT, CIG e CSIF, utiliza un argumentario retorcido, falaz e pro-Administración pois divide ao persoal en catro grupos segundo as situacións.

a) Recoñece as sentenzas de horarios, e as flexibilidades horarias, pois non poden verse afectados pola modificación ordenada.

b) Recoñece os acordos asinados previamente a implantación do KRONOS, un co propio Secretario Xeral Tecnico da Consellería (Museo de Belas Artes de a Coruña), e o outro co comité de empresa (Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela).

c) Considera que o resto de traballadores dos outros centros, teñen horarios e tratamentos singularizados, por pacto coas direccións do centro, que ainda que supoñen facilitar a mellor a organización dos centros, non foron realizados con quen tiña as competencias, que son os representantes dos traballadores (os comités de empresa).

d) Ratifica que a implantación do KRONOS, non pode supoñer a existencia de modificacións substanciais das condicións de traballo, senón limitarse a un simple sistema de control dos horarios ou rexime de quendas nos centros da área de cultura.


24/7/18

CCOO rexeita a substitución da rede de vixilancia fixa dos montes por cámaras

O sector da Administración autonómica do sindicato reivindica melloras en recursos humanos e técnicos para unha loita eficaz contra os incendios


CCOO rexeita a substitución da rede de vixilancia fixa dos montes por cámaras. Segundo o sector da Administración autonómica do sindicato, nos últimos anos pechouse de xeito progresivo a metade desta rede fixa, constituída por torretas de vixilancia. Para CCOO, a vixilancia é o primeiro paso na extinción de incendios forestais, xa que a rapidez á hora de detectar o fogo é «a base do éxito».

Para este labor, a figura dos vixilantes é «crucial», pois adoito son os primeiros profesionais forestais en divisar o incendio. Nun breve período, deben ser capaces de sintetizar e transmitir, de xeito claro e conciso, o que está a ocorrer nun determinado momento, para conseguir unha rápida e eficaz extinción. CCOO leva anos a reivindicar maior investimento na prevención e loita contra os incendios forestais, sobre todo no que atangue a recursos humanos e técnicos. Por esta razón, valora moito avances como a instalación de 88 cámaras de vixilancia, repartidas en 44 centros, que permitirán recoller imaxes en tempo real.
23/7/18

XUNTANZA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL

O marters 10 de xullo CCOO xunto co resto de organizacións sindicais representativas no SPDCIF, vimos de manter unha reunión coa Subdirección Xeral de Persoal na que se expuxeron as seguintes cuestións:

1. Configuración das escalas do SPDCIF e desenvolvemento dos procesos de adaptación necesarios para a provisión dos postos mediante persoal funcionario: logo de dous anos dende que o grupo parlamentar do PP aprobara sen consulta previa coas Organizacións Sindicais nin cos traballadores, na Lei de Acompañamento aos Orzamentos de 2016, as escalas de funcionarios do persoal do SPDCIF, a Consellería do Medio Rural ven de convocarnos a unha xuntanza para preguntar polas alegacións presentadas a dita Lei.

2. Instrucións para a provisión temporal de postos na Consellería de Medio Rural: as 4 organizacións sindicias vimos de chegar a un acordo de cara a establecer uns criterios básicos para a provisión temporal de postos.

3. Grupos de cotización: comprométense a estudar o cambio de grupo de cotización da Seguridade Social do grupo 10 ao que corresponda nas categorías de bombeiro forestal.

4. Cobertura IT: durante este ano contan cubrir prazas por incapacidade temporal de longa duración (contan cunha partida presupostaria de 300.000 €).

5. Tempo de traballo persoal descontinuo apoio campaña de verán: confirman que a duración dos contratos será ata o 31 de outubro independentemente das condicións climatolóxicas, aínda que non o poden poñer por escrito porque teñen un problema legal coa modificación dos contratos.

12/7/18

TRIBUNA XULLO-AGOSTO 2018

Case que dez anos levamos sufrindo os empregados e empregadas públicas da Xunta de Galicia a falta de acordos propios e Galicia, que melloren as nosas retribucións e as nosas condicións de traballo. O derradeiro e único acordo destas características en Galicia, finalizou no ano 2009 e supuxo un importante incremento nas nosas nóminas.

A partir de aí chegou “a travesía polo deserto”. A crise económica e o control do déficit e do gasto público foron os argumentos dos distintos gobernos estatais e autonómicos (máis alá da súa cor política) para iniciar unha senda de medidas destinadas a recortar e rebaixar os dereitos laborais e económicos dos empregados públicos: redución do 5% do salario no ano 2010, descontos polo mero feito de caer enfermos, eliminación das compensacións por traballo en domingos e festivos, eliminación do fondo de acción social, recortes nas pagas extras e unha interminable sucesión
de perda de dereitos salariais e laborais.

O continua este artigo na portada do noso Tribuna dos meses xullo e agosto de 2018 que ten o seguinte sumario:

Páx. 1) É urxente complementar o Acordo estatal cun acordo propio en Galicia de incremento de retribucións e de recuperación de dereitos para o persoal funcionario e laboral

Páx. 2) Das comisión de servizo que pasan a ser vicio. A Xunta de Galicia está incorrendo nun permanente estado vicioso.
Por que lle chaman negociación cando queren dicir confrontación permanente.

Páx. 3) Últimas novas: Proposta de Acordo sobre as condicións de traballo dos Axentes Forestais e Medioambienais. Proposta de CCOO para a Ordenación no ámbito da Xunta de Galicia dos procesos de estabilización derivados do II Acordo para a Mellora no Emprego Público e as Condicións de Traballo. Horario de verán nos centros de Cultura. Medición de Gas Radón. Acordo entre a Xunta de Galicia e as Organizacións Sindicais polo que se amplía o Acordo de 18 de outubro de 2018 para o desenvolvemento dun Plan de Estabilidade no emprego dos Servizos Públicos.

Páx. 4) RPT Vicesipresiencia e Consellería da Presidencia, AAPP e Xustiza. Sen noticias do incremento de tempo de traballo do persoal descontinuo.

TARXETA VERMELLA PREMIUM: Para a Consellería do Medio Rural pola desorganizacón na probas físicas do PLADIGA 2018. 

10/7/18

CCOO denuncia a falta de previsión do Consorcio Galego de Igualdade para garantir o dereito do persoal ás vacacións

A Xerencia do organismo público está a denegar este dereito pola falta de persoal xerocultor, malia que as solicitudes de vacacións se realizaron xa o pasado mes de marzo.


O sector da Administración autonómica de CCOO de Galicia denuncia, «un ano máis» a falta de previsión do Consorcio Galego de Igualdade para garantir o dereito do seu persoal ás vacacións. Segundo o sindicato, a Xerencia do organismo público está a denegar este dereito pola falta de persoal xerocultor, malia que as solicitudes de vacacións se realizaron «en tempo e forma» o pasado mes de marzo.

CCOO denuncia que a situación se repita cada ano sen que a Administración o solucione. Todos os veráns, o persoal xerocultor debe modificar a data de desfrute das súas vacacións ordinarias porque non hai persoal dispoñible nas listas de contratacións coa titulación requirida —técnico auxiliar de coidados de enfermaría—, pois as ditas listas non se renovaron desde o ano 2008.

O sindicato afirma que esta problemática tamén se dá noutros centros para persoas dependentes, que igual que o Consorcio dependen da Consellaría de Política Social. Non obstante, nestes casos soluciónase con listas extraordinarias nas que se inscriben as persoas aspirantes, que traballan durante as vacacións dos titulares.

CCOO insta a Xerencia do Consorcio e a Secretaría Xeral Técnica da Consellaría a que solucionen «de contado» unha situación que cualifican de «anómala». Así mesmo, o sindicato esixirá responsabilidades polos danos causados ao traballadores e traballadoras que teñan atrancos para o desfrute das súas vacacións ou se se producen desatencións nos centros pola falta de persoal suficiente.