20/5/18

XUNTANZA CCOO – XERENTE SEAGA

O martes 15 de maio  unha representación de CCOO nos distintos comités de empresa, mantivemos unha reunión co xerente de SEAGA.

O obxectivo da mesma era recadar información das intencións da empresa, e por conseguinte da Xunta, ao respecto das últimas novas sobre a restruturación do SPDCIF e a súas repercusións sobre a empresa. Lamentablemente a información facilitada polo Xerente non foi moi relevante, polo que CCOO xa ten solicitada unha xuntanza sobre este tema co director xeral de Función Pública e coa Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Rural, que agardamos poida aportar máis concrecións sobre o proceso a seguir.

En todo caso nesta xuntanza saíron algunhas cuestións relevantes que pasamos a enumerar:

Sobre o paso das encomendas de extinción de incendios de SEAGA á Consellería de Medio Rural: a día de hoxe, non se pode asegurar nada con rotundidade, nin a forma, nin a formula.

Tamén di que para aqueles traballadores que non consigan entrar polas listas do Decreto na Xunta, e tendo en conta que o contrato estaba asinado para incendios, vai haber que buscar fórmulas xurídicas que permitan garantir a súa continuidade na empresa.

Por último falouse da reestruturación que debería de levarse a cabo despois de que as prazas de incendios pasen ao SPDCIF.

17/5/18

XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL 15-05-2018

O martes 15 de maio de 2018 celebrouse a reunión da Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes temas:

1.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria. A administración informa con carácter previo das seguintes cuestións relacionadas co último escrito de alegacións que lle presentaramos o día 14 de maio de 2018.

2.- Proposta de Plan polo que se establecen as condicións laborais do persoal de supervisión e seguimento das accións formativas. Neste tema dende CCOO votamos a favor porque as cantidades que figuran na última proposta se achegan moito ás que nós solicitabamos nas nosas alegacións.

3.- Proposta de ordes polas que se concovan procesos selectivos para o ingreso na escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de montes, e na escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal. Neste tema, aínda que se aceptou a nosa proposta de que se incrementasen as prazas de promoción interna dos dous procesos ata o 50% (pasaron de 2 a 4), dende CCOO optamos pola abstención.

4.- Acordo para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia a través das listas elaboradas para o nomeamento de persoal funcionairo interino. Desde CCOO votamos a favor porque a proposta da administración de que sexa a Comisión Pemanente Central de Listas a que determine a lista pola que se vai facer o chamamento resolve a petición que fixeramos no noso escrito de alegacións relativa a consideración do carácter análogo das funcións.

16/5/18

XUNTANZA PREVIA NEGOCIACIÓN RPT POLITICA SOCIAL

O 14 de maio de 2018 celebrouse a primeira reunión previa para tratar a modificación parcial da RPT da Consellería de Política Social. Esta proposta segue sen tratar a problemática global existente na conselleira. A mais o documento aparece sen memoria económica polo que non se pode calcular a inversión que supón esta pequena modificación.

Na proposta da Administración aparece:

Que o posto de axudante/a do secretario/a pasa a estar aberta ó persoal doutras administracións.

Aparece a amortizar a categoría de profesor da varias Casas da Xuventude.

A amortizar o posto de limpadora do centro sociocomunitario de Ribadavia.

Cambio a nivel 28 do posto de director/a do CEGADI, que consideramos que non se corresponde cos criterios do acordo sobre postos de LD.

Creación de tres postos de educador/a no Centro de Menores de Rábade.

Dende CCOO solicitamos que se inclúan na RPT todas as sentenzas xudiciais firmes con complementos pendentes de incluír. Denunciamos que esta modificación parcial non é unha solución para aos problemas que teñen as traballadoras e traballadores, en particular, para os que traballan nos centros con atención as persoas.

14/5/18

MESA XERAL 9-05-2018

O mércores 9 de maio de 2018 celebrouse a reunión da Mexa Xeral de Empregados Públicos na que se trataron os seguintes temas:

1.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Dende CCOO manifestamos entre outras cuestións o seguinte:

* Que, a pesar de que parte do crédito resultante das amortizacións se destinaba a mellorar as condicións económicas doutros postos, estabamos en contra das amortizacións e da destrución neta de emprego público (esta modificación supón 28 postos menos).
* Que se debía regularizar parte do emprego precario actual dos plans subvencionados mediante fondos europeos, pasandoo paulatinamente a emprego estructural.
* Que ás direccións das oficinas do Servizo Público de Emprego soamente debían ter dous tramos de nivel (24 e 26) e que o sistema de provisión fose o de concurso. Ademais, tamén solicitamos que estivesen abertas a corpos xerais e especiais (A1, A2 e C1) e a persoal laboral dos grupos I, II e III.
* Que o sistema de provisión das direccións dos centros integrados de formación (CIF), debía ser o de concurso xa que non se cumprían os criterios impostos unilateralmente pola administración no acordo de Ld(s) e que debían estar abertas aos corpos xerais, especiais (A1, A2 e C1) e a persoal laboral I, II e III. 

2.- Proposta de Plan polo que se establecen as condicións laborais do persoal de supervisión e seguimento das accións formativas.- Dende CCOO manifestamos que se elevase a cantidade ata o máximo posible por medio dos complementos correspondentes e propuxemos para o persoal funcionario que se engadise na columna de observacións da RPT o requisito imprescindible de carné de conducir, polo que considerando o anterior e a dispoñibilidade horaria para atender os labores encomendados se lles debía asignar un complemento salarial de 1.700 euros anuais.

3.- Proposta de ordes polas que se concovan procesos selectivos para o ingreso na escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de montes, e na escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal. Neste caso a administración informa de que se fixeron algúns cambios nos temarios.

4.- Rogos e preguntas. RPT Consumo; Acordo de xubilación parcial anticipada; Decreto OPE 2018; Irregularidades proceso selectivo gardacostas; Adxudicación comisións de servizo na Consellería de Medio Rural; RPT Medio Rural; RPT Vicepresidencia; Regulamento procesos selectivos; Cronograma temas pendentes e Concurso enxeñeiros industriais.


13/5/18

XUNTANZA COMITÉ INTERCENTROS PERSOAL LABORAL

O xoves 3 de maio de 2018 celebrouse Pleno ordinario do Comité Intercentros do Persoal Laboral da Xunta de Galicia no que se trataron os seguintes puntos na orde do día:

1. Escritos: ademais da aprobación por unanimidade da acta anterior e das 20 adscricións provisionais, 7 prórrogas de adscrición e 44 superiores categoría, tratáronse as seguintes cuestións:

a. Escrito do Comité de Empresa de Política Social de Lugo: solicitando ao Comité Intercentros instar á DXFP a contabilizar os dias adicionais por antigüidade de vacacións e asuntos persoais do persoal xubilado parcial na súa totalidade e non na parte proporcional do tempo de traballo, tal e como se fai na actualidade.

b. Comunicación da Xefatura Territorial de Política Social de a Coruña para a constitución do órgano de selección para a contratación dunha praza de estimulador/a precoz grupo II-03. 

c. Escritos de diferentes centros de traballo da Consellería de Política Social, nos que se solicita ao Comité Intercentros, instar á DXFP á realización da promoción interna para o persoal laboral da Xunta de Galicia de determinadas categorías que foron funcionarizadas na Lei de Acompañamento aos Presupostos.

d. Concurso horizontal: ante as recentes propostas da DXFP da non realización do concurso de traslados horizontal do persoal laboral da Xunta de Galicia, este Comité acorda por unanimidade que no escrito acordado no punto anterior se solicite e inste á DXFP a que convoque o concurso de traslados horizontal tal como está recollido no Convenio Único.

8/5/18

NEGOCIACIÓN RENOVACIÓN DO ACORDO CONDICIÓNS LABORAIS DOS AXENTES FORESTAIS E MEDIOAMBIENTAIS

O xoves 3 de maio regresamos por fin á mesa de negociación para a renovación do acordo para o establecemento dun réxime de prestación de servizos, horarios, vacacións licenzas e permisos e compensacións a percibir por estas escalas, e na que estiveron presentes Función Pública e as Consellerías do Medio Rural e Medio Ambiente.

Debemos salientar o retraso nesta mesa de negociación, da que o Director Xeral de Función Pública se comprometera a ter rematada para o día 1 de decembro do ano pasado, o cal xa di moito sobre este proceso que leva un retraso de 10 anos. Tarde, mal e arrastro. As escusas foron o conflito en Xustiza e que estiveron a estudar a posible oferta a facernos (6 meses de estudo!!).

O ofrecemento que nos trasladan resúmese no seguinte:

- Creación dun grupo de traballo interno entre as consellerías de Medio Rural e de Medio Ambiente para o estudio do Regulamento de funcións do que sairía un documento para a negociación coas organizacións sindicais. Con este tema levan un retraso de 17 anos.

- Sobre o xa ofertado nas reunións anteriores (23 de outubro, 4 e 14 de decembro do 2017) o mesmo, é dicir, 375€ brutos/mes de gardas de 12 horas e aplicable a 6 meses de período extraordinario.

- Incremento de niveis dunha unidade para o 2019 e outra unidade para o 2020, o que ven sendo que os actuais niveis 14-16-18 pasarían no ano 2019 a seren 15-17-19, e para o ano 2020 rematarían nos 16-18-20, o que segundo Función Pública suporía un incremento de entre 926 a 1203€/ano/ traballador. Esta subida de niveis ven xustificada polo incremento e reorganización en funcións do cumprimento da Lei de montes de Galicia en canto a distancias do arborado e repoboacións ilegais e que afectaría de xeito transversal ás dúas consellerías nos seus correspondentes ámbitos de actuación.

- Incremento en tres anos de 31 prazas (a razón de 10 prazas por ano aproximadamente) derivadas do establecemento das Brigadas de cumprimento da normativa das que 4 delas serían de coordinación provincial.

7/5/18

XUNTANZA COMISIÓN SEGUIMENTO ACORDO MELLORA DO EMPREGO PÚBLICO

CRITERIOS DETERMINACION PRAZAS A OFERTAR NOS CONCURSOS DE TRASLADOS

O venres 4 de maio celebrouse a xuntanza da subcomisión de seguimento do acordo de mellora do emprego publico en Galicia, para analizar os criterios a seguir na determinación das prazas que serán ofertadas nos futuros concursos de traslados, tanto de persoal funcionario como de persoal laboral. A Dirección Xeral da Función Pública plantea que estes criterios de ser aprobados xa se aplicarían ao concurso de traslados do persoal da lei 17.

Polo que respecta ao acordo de mellora do emprego público do persoal da Xunta de Galicia (ámbito Función Pública), a Dirección Xeral da Función Pública propón os seguintes criterios a seguir nos próximos concursos de traslados:

1) Non ofertar as prazas ocupadas por persoal declarado indefinido non fixo.

2) Non ofertar as prazas ocupadas por persoal temporal ou interino anterior ao 1/01/2005.

3) Ofertar as prazas ocupadas de forma temporal ou interina nos tres anos anteriores ao 31/12/2017, recollidas no II acordo de mellora do emprego público.

Polo que respecta as prazas a retirar dos concursos de traslados a Dirección Xeral da Función Pública xustifica a súa posición na xurisprudencia que existe actualmente, e que ven a determinar que, o persoal indefinido non fixo ten dereito a participar nos procesos selectivos para poder acadar a súa estabilidade nun posto de traballo.

6/5/18

XUNTANZA FUNCIÓN PÚBLICA, MEDIO RURAL E ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

O pasado 23 de abril CCOO xunto co resto de organizacións sindicais representativas no SPDCIF, vimos de manter a segunda xuntanza coa Dirección Xeral de Función Pública, a Secretaría Xeral Técnica, a Dirección Xeral de Produción e Ordenación Forestal e o Subdirector de Relacións Laborais da Consellería de Medio Rural.

A Administración limítase a dicir que amplían o prazo de presentación de alegacións ata o xoves e que durante a próxima semana convocarán unha nova xuntanza, dando conta das alegacións presentadas.

De momento as grandes concesións que fai a Administración son:
  • Non concretar o paso do persoal de 9 a 12 meses.
  • Confirmar que o brillante plan das brigadas de 5 deben de levar aparellado non so as libranzas conxuntas senón tamén as vacacións e asuntos persoais conxuntos.

3/5/18

XUNTANZA COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE SPDCIF

O martes 24 de abril, reúnese o Comité de Seguridade e Saúde do persoal en tarefas de extinción de lumes, no que se trataron as seguintes cuestións:

1. Cambio de Presidente por renuncia da anterior: noméase como novo presidente ao subdirector xeral do SPDCIF.

2. Siniestrabilidade 2017: reflexa un total de 286 accidentes (7 in itinere, 156 sen baixa, 119 con baixa e 4 enfermidades profesionais.

3. Equipos de Protección Individual (EPI):

Cascos: ningún EPI se pode manipular ou modificar pola perda da súa eficacia protectora.

Equipos de protección respiratoria e equipos de respiración autónoma: a Administración informa que en canto aos equipos de protección respiratoria no prego técnico do ano 2016 xa se mercaron semimáscaras con filtro combinado e que no próximo prego técnico se volverá a retomar esta cuestión e estender o seu uso por parte de todas as provincias.

Adquisición de cantimploras: fálase da posibilidade de ver novas cantimploras de materiais distintos ao aluminio.

Entrega de EPI de extinción ao colectivo de axentes facultativos medioambientais (AFFMM) que carezan del. Dende a Consellería non teñen constancia de carencias neste senso, polo que se queda en achegar e localizar onde existen estas faltas.

Identificacións categorías no traxe de extinción: están estudando varias posibilidades, a adquisición de chalecos que levan a identificación da escala, estando pendentes as serigrafías das galletas.

Intercomunicadores: Infórmase que están solicitando frecuencias de simplex de cara a coller equipos adaptados a esas frecuencias.

Roupa de técnica de abrigo: informan que está en trámite de elaboración de informes ao acordo marco que terá vixencia dende o ano 2019 ata 2021.

2/5/18

XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL

O pasado 25 de abril celebrouse a reunión da Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes puntos:

1.  Proposta de modificación da RPT da Consellería de Infraestruturas e Vivenda e da Axencia Galega de Infraestruturas.- .A administración comunícanos que se retira da proposta a  amortización de dous postos (Secretario/a do/a subdirector xeral e Subalterno) e que non se vai crear unha Xefatura de Negociado por carecer de financiación suficiente.

2. Proposta de actuacións a desenvolver entre a administración e as organizacións sindicais relativas ao persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas.- Como a última proposta, despois das modificacións que lle fixo a Dirección Xeral da Función Pública, respecta os elementos esenciais do acordo acadado no seu día entre as organizacións sindicais e a consellería, desde CCOO votamos a favor.

3. Rogos e preguntas.- Nomeamento do tribunal do proceso selectivo de Enxeñeiros técnicos industriais. RPT Consorcio. Listas do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Novo Acordo de xubilación parcial. RPT da Consellería de Cultura. Relacións de postos de traballo pendentes. Retirada do plus de dispoñibildade horaria dunha praza de condutor da Consellería de Infraestruturas e Vivenda incluída na Disposición Transitoria Décima (1ª parte) do V Convenio Colectivo da Xunta de Galicia.

30/4/18

TRIBUNA ABRIL 2018

Debemos ser francos. Vendo as dificultades que está traendo negociar as bases dos concursos de traslados, quizais é hora de modernizarse e buscar outro instrumento máis sinxelo. Como o que se utiliza para nomear os Secretarios de Estado. Non necesitas nin ser funcionario de carreira, basta con ter formación, experiencia e honorabilidade. E non hai que acreditala, como aquí. Fas unha declaración responsable e xa está. Xusto despois de tan arduo traballo e reflexión na maquina do cafe, sae á luz o caso de Tomás Burgos, Secretario de Estado da Seguridade Social. O mesmo que tras o escándalo do máster de Cifuentes fíxolle unha liposucción ao seu curriculum que quedou en “solteiro”. Démonos conta que estabamos a ser demasiado conservadores. Porque isto amosa que para chegar ao máis alto na Administración non fai falla formación, e moito menos honorabilidade, e nós complicándonos a vida e a esixir aos empregados públicos unha morea de cursos e experiencia para ascender dun nivel 12 a un 16.

Continua este artigo na portado do Tribuna de abril de 2018, que ten o seguinte sumario:

Páx. 1) Concursos, comisións, ... e gas radón.

Páx. 2) O apartamento da AGADIC. Aclaración sobre o permiso por falecemento.

Páx. 3) Últimas novas: Parrque móbil e Centro de Atención telefónica da Xunta de Galicia. Proxectos de Ordes polas que se convocan procesos selectivos para o ingreso na Escala de Enxeñeiros Técnicos e na Escala de Enxeñeiros. Inclusión FISP no II Curso Superior de Inspección Ambiental. FAS 2017.  Museo Etnográfico de Ribadavia.

Páx. 4) Últimas novas: RPT da Consellería do Mar. Adxudicación de prazas para fillos do persoal da Xunta de Galicia nas escolas infantil dependentes da AGSS. Concurso Escala Superior de Finanzas. Cursos EGAP.
TARXETA VERMELLA. Ao Xerente de AMTEGA, por continua e persistente mala fe negocial demostrada desde que foi nomeado para este cargo.

28/4/18

XUNTANZA CONSELLO ASESOR PARA A INTEGRACIÓN DA DISCAPACIDADE NA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA

O venres 20 de abril de 2018 celebrouse a xuntanza do Consello Asesor para a Integración da Discapacidade na Función Pública de Galicia no que, ademais da aprobación da acta da reunión anterior celebrada o 28 de novembro de 2017, se trataron os seguintes temas:

1.- Proxecto de Orde pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso na Agrupación profesional de persoal subalterno da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia en prazas reservadas para ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual. Con respecto a este tema o director xeral da Función Pública reitera a información que xa nos facilitara na xuntanza previa do 23 de marzo de 2018.

2.- Situación do primeiro proceso selectivo convocado para persoas con discapacidade intelectual (Grupo V/Categoría 3). No que se refire a este punto a administración facilitou a seguinte información: Que neste proceso foran admitidas 429 persoas.  Que se presentaran 352 persoas ao primeiro exercicio e que o aprobaran 309. Que a proba de galego a superaran 295 opositores.

27/4/18

ALEGACIÓNS DE CCOO AO PLAN DE REORDINACIÓN DO PERSOAL DO SPDCIF

CCOO ven de presentar o seu decálogo de alegacións ao Plan de Reordenación de Recursos Humanos do SPDCIF.

1. O Plan debe contemplar o obrigatorio paso do persoal de 9 a 12 meses de traballo no período comprendido entre 2018 e 2020.

2. Do mesmo xeito, no período de 2018 a 2023 o paso paulatino a razón dun mes por ano do persoal descontinuo de 3 a 9 meses .

3. Deberase contemplar na Comisión de Seguimento do Acordo o compromiso de que este persoal acade os 12 meses de traballo, de cara a implementar o futuro proceso de funcionarización do colectivo contemplado na Lei de Acompañamento a Lei de Presupostos de Galicia.

4. As brigadas de 5 non van a arranxar a problemática da falta de persoal, xa que, se non se cobren as non vacantes por vacacións, permisos e licenzas continuará faltando persoal nas brigadas. A única solución para que as brigadas estiveran completas sería a cobertura de prazas non vacantes por IT, vacacións, permisos ou licencias ou a creacións de equipos corre quendas en cada demarcación que permitiran que a brigadas estiveran completas tódolos días.

5. Neste senso, deberíase estudar a inclusión de quendas horarias distintas as establecidas no Convenio.

6. De ningún xeito, CCOO vai renunciar a dereitos adquiridos como vacacións propias ou asuntos persoais, xa que, sería dar un paso atrás.

7. Esixiremos a cobertura do 100% de prazas vacantes e non vacantes.

8. Modificación da RPT coa inclusión das categorías helitransportadas, xa contempladas no Convenio Colectivo.

9. Redución da elevada taxa de temporalidade coa inclusión de tódalas prazas nas futuras ofertas de emprego público así como no futuro proceso de estabilización.

10.O SPDCIF debe de ir encamiñado non so a prevención e extinción de incendios forestais senón a participación en todo tipo de emerxencias no rural. 

26/4/18

XUNTANZA PREVIA A MESA XERAL

O mércores 18 de abril de 2018 celebrouse unha xuntanza previa a mesa xeral, na que se trataron os seguintes temas:

a) Proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria.- Con respecto a este tema a administración facilitou a seguinte información: Que nesta reunión non se ía tratar o Plan que establece as condicións laborais do persoal que realice visitas de seguimento e supervisión das accións formativas para o emprego; Que era certo que se amortizaban postos (95) e se creaban 69 (algúns de nivel); Que se aceptaba a petición de CCOO e que o posto de Formador de formadores da Xefatura Territorial da Coruña se ía situar de novo no Servizo de Orientación e Promoción Laboral; Que como consecuencia dunha sentenza se ía crear un novo posto de Técnico de Arquivos pero de persoal laboral (indefinido non fixo); Que se abrían as 4 Xefaturas de Sección do SMAC a administración xeral co mérito de licenciado en dereito; Que se creaban postos de Axudantes de administración de nivel 16 e de xefatura de negociado nivel 18 nas xefaturas territoriais e nalgunha oficina de emprego.

b) Convocatoria procesos selectivos de Enxeñería de Montes e Enxeñería Técnica Forestal.- Neste caso, a administración informa dos cambios con respecto á proposta inicial:

* No caso de que a persoa solicitante autorice á administración a consultar os datos sobre discapacidade, familia numerosa ou desemprego non será necesario presentar a documentación acreditativa destas circunstancias.

* Modificación nos temarios a proposta das organizacións sindicais e da consellería.