18/6/17

TRIBUNA XUÑO 2017

No noso Tribuna do mes de xuño de 2017 descata na portada a información sobre o Acordo para aplicar a segunda actividade ao persoal laboral do SPDCIF, un acordo que dende CCOO entendes que é unha oportunidade para o resto do persoal laboral da Xunta de Galicia.

O sumario é o seguinte:

Pax. 1) ACORDO PARA APLICAR A SEGUNDA ACTIVIDADE AO PERSOAL DO SPDCIF.

Páx. 2) NIN PRIVADO NIN CONCERTADO. PÚBLICO 100%. 
¡RENOVARSE OU MORRER!

Páx 3 e 4) Últimas novas: Consorcio Galego de Servizos de Iguadade e Benestar. Ampliación da xorada de verán por conciliación. Concurso de traslados do persoal da Lei 17/89. Temarios do proceso selectivo para o ingreso na Escala de Profesores Numerarios de Institutos Politécnicos Marítico-Pesqueiro. Horario de Verán 2017. Acordo para a aplicación da segunda actividade ao pesoal laboral do SPDCIF.

14/6/17

ACORDO PARA APLICAR A SEGUNDA ACTIVIDADE AOS BOMBEIROS FORESTAIS DO SPDCIF

O luns 12 de xuño publicou no DOG  o procedemento para aplicar o Acordo, asinado por CCOO e UGT, que regula o paso á segunda actividade do persoal das categorías de bombeiro forestal do SPDCIF.

Para unha maior información podes atopar un cadro na nosa nota informativa que aclara determinados puntos deste acordo como por exemplo:

Que propoñía Función Pública/Medio rural? Traballadores fixos de 12 meses: adscrición a un posto vacante dos que destine a Consellería de Medio Rural.
Si non, houbera vacante no distrito, ou suficientes postos e no caso de traballadores/as fixos/as descontinuos/as a 2ª actividade consistiría en tarefas preventivas e loxísticas de acordo co catálogo de funcións.

Que pedia CCOO? Que tódolos traballadores fixos sexan de 12 ou 9 meses tiveran acceso a solicitar en adscrición  prazas vacantes. 

Que conseguimos? ¿Quen pode solicitala? TODOS os traballadores fixos e temporais DE FORMA VOLUNTARIA das categorías de bombeiro forestal (BF), BF condutor, BF condutor de motobomba e BF oficial con 60 anos cumpridos dentro do ano natural da solicitude.

13/6/17

XUNTANZA COMITÉ CONSELLERÍA TRABALLO E BENESTAR DE PONTEVEDRA

Na xuntanza do Comité de Empresa da Consellería de Traballo e Benestar de Pontevedra celebrada o mércores 7 de xuño, tratáronse os seguintes asuntos:

CAPD de Redondela.- En relación ao informe solicitado sobre o vestiario feminino deste Centro, o seu director emitiu un informe conciso, logo de consultadas a varias traballadoras e despois dunha inspección visual do vestiario, no que conclúe que aínda que o espazo é axustado non se produce insuficiencia algunha.

Residencia asistida CRAPD I.- Cobertura das prexubilacións.

Residencia de tempo libre de Panxón.- Dous baños para 20 persoas e os váteres sen illar das bañeiras.

Vacacións no CRAPD.- Existe unha falta de unidade nos criterios que se seguen á hora de aplicar as instrucións de permisos e licenzas.

8/6/17

COMISIÓN SEGUIMENTO ACORDO BOMBEIROS FORESTAIS, SEGUNDA ACTIVIDADE

O martes 6 de xuño celebrouse unha xuntanza entre a Dirección Xeral da Función Pública, a Consellería do Medio Rural e as organización sindicais, para tratar a nova proposta de “Acordo para aplicar a segunda actividade no ámbito do persoal laboral do SPDCIF”.

O director xeral da Función Pública informa, diante das alegacións conxuntas presentadas por CCOO-UGT, que:

- Aceptan retirar a palabra “fixo” do ámbito subxectivo de aplicación deste acordo, de xeito que non exclúa a súa aplicación ó persoal laboral temporal.

- Respecto á alegación de que se poidan acoller á segunda actividade o persoal en situación de “Apto con restricións”, remítese a un futuro acordo cuxo ámbito de aplicación sexa o conxunto da Xunta de Galicia, e non só o SPDCIF,

- Tamén aceptan na disposición Terceira, substituír a expresión “distrito de adscrición” por “ámbito de adscrición.

- Respecto á disposición Novena, aceptan engadir no paragrafo final “…consonte ó establecido no V Convenio Colectivo Único”, co cal, para eles implica a cobertura do 100% das prazas que se produzan polo pasa a segunda actividade.

- Respecto a disposición décima, acordase substituír a expresión “membro” por “representante” e engadir que “a Comisión será a encargada de valorar os postos vacantes que se ofertarán cada ano.


5/6/17

ACORDO BOMBEIROS FORESTAIS, 2ª ACTIVIDADE E OUTROS

Os días 31 de maio e o 2 de xuño de 2017 celebráronse sendas xuntanzas da Comisión de Seguimento do Acordo de Bombeiros Forestais e a súa segunda actividade coa Dirección Xeral de Función Pública e a Consellería de Medio Rural. 

A información sobre o que  propón Función Pública/Medio rural para a segunda actividade de Bombeiros Forestais e o que pide CCOO a tedes na nota informativa.

Desde CCOO agardamos que na xuntanza convocada para o martes 6 de xuño se acheguen as posicións que permitan por en marcha o pase a segunda actividade, a que previsiblemente se van poder acoller mais de 100 traballadores e traballadoras que reunen os requisitos, así como para que nos proximos anos se vaian incorporando a esta opción, unha media de 25 novos traballadores/ano.


31/5/17

COMISIÓN DE PERSOAL DO 29/05/2017

O luns 29 de maio tivo lugar a reunión da Mesa Xeral de Empregados Publicos e a Comisión de Persoal da Xunta de Galicia na que se trataron os seguintes puntos:

A.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria. RPT da Axencia Galega de Innovación (GAIN). Nun principio, a Consellería pretendía aprobar unha RPT baseada unicamente na situación que había no 2013 como consecuencia do acordo de modificación substancial das condicións de traballo acordado nese ano e, ademais, sen ter en conta a situación actual dos traballadores dos centros e sen reflectir os cambios introducidos trala publicación das RPT(s) directivas dende ese momento. 

B.- Proposta de modificación da RPT da Axencia Tributaria de Galicia. Neste punto reiteramos novamente as alegacións que presentáramos por escrito e que xa manifestaramos na Mesa Xeral do día 19 de maio.

C.- Proposta para a extensión aos Servizos Veterinarios Oficiais da Consellería do Mar do acordo específico sobre o réxime de prestación dos Servizos Veterinarios Oficiais.- Este punto retirouse da orde do día como consecuencia da convocatoria para o día 31 de maio de 2017 dunha reunión coa Consellería do Mar para tratar especificamente este punto.

D.- Rogos e preguntas.- Concursos de traslados; Comisión de seguimento veterinarios; Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar; Acordo de Bombeiros Forestais; Regularización na RPT da C. MAOT da ubicación dunha praza de Vixiante de Recursos na Conca do Ulla; Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Rural e Plan de Loita contra a Fraude.


29/5/17

AXENTES MEDIOAMBIENTAIS/FORESTAIS REUNIÓNS MANTIDAS COA ADMINISTRACIÓN O 23 DE MAIO

Tivemos outra xuntanza coa Dirección Xeral de Ordenación Forestal da Consellería de Medio Rural na que se falou de uniformidade, vehículos, chalecos e elementos identificativos.

Tras un ano de negociacións para a elaboración dunha orde que estableza unha regulación sobre a uniformidade, medios e distintivos para as escalas de Axentes Forestais, Axentes Facultativos Medioambientais e para a nova escala de Axentes Técnicos en Xestión Ambiental, nesta nova xuntanza se nos transmitiron aqueles aspectos que para a Consellería resultaban máis problemáticos, segundo eles.

Así, o Director Xeral de Ordenación Forestal nos comunica que, aparte de cuestións que deben pasar polo filtro xurídico, e acollendo aquelas aportacións que queira aportar a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, o proceso rematará cun documento final para o que de momento existen matices, polo que pode que algún dos aspectos tratados nas negociacións non se reflexe nese documento final.

A denominación xenérica sería, a proposta da Consellería, a de “AXENTES”, pois segundo eles ese termo acolle as tres escalas actuais, en detrimento da proposta xenérica feita por CCOO, UGT e CIG de “Axentes Ambientais”, e aínda sendo un tema menor so afectaría a determinadas prendas nas que sexa máis práctico adoptar esta solución. Nas tarxetas identificativas, parches e escudos levaría o nome completo da correspondente escala. Esta proposta foi aceptada por todas as organizacións sindicais, dado que ao existir tres escalas non é posible atopar unha denominación que legalmente as recolla todas. A única solución para isto é, coma expuxo CCOO, a integración nun único corpo similar a como están noutras autonomías ou mesmo no corpo de Gardacostas da Xunta de Galicia.

17/5/17

TRIBUNA MAIO 2017

Ante a tramitación parlamentaria dos Orzamentos do Estado para este ano 2017, CCOO fixo chegar aos grupos parlamentarios as súas principais alegacións e reivindicacións que, en síntese e con carácter xeral, pódense resumir nas seguintes: restituír os dereitos roubados durante a crise, recuperar e potenciar o pleno dereito á negociación colectiva no sector público e crear máis e mellor emprego como base para uns servizos públicos de calidade, con especial énfase na oferta de emprego excepcional pactada no recente Acordo para a mellora do Emprego Público que permitirá reducir de xeito importante a taxa de temporalidade e dar estabilidade no emprego a miles de traballadores públicos.

Continua este artigo na portada no nos Tribuna do mes de maio de 2017, que ten o seguiente sumario:

Páx. 1) CCOO ESIXE RECUPERAR DEREITOS E CREAR MÁIS E MELLOR EMPREGO PÚBLICO NA TRAMITACIÓN DOS ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO 2017 

Páx. 2) CCOO LAMENTA A VAGA DE LUMES PRODUCIDOS NO MES DE ABRIL EN GALICIA POÑENDO EN EVIDENCIA UN MODELO FRACASADO QUE SÓ APOSTA
POLA EXTINCIÓN.

ARBITRARIEDADE NO CESE DAS DIRECTORAS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA. 

DOS MÁIS DE 800 CASOS “ILLADOS” DE CORRUPCIÓN NO PARTIDO POPULAR”

Páx. 3) Últimas novas: Temario do proceso selectivo para o ingreso na Escala de Profesores Numerarios de Institutos Politécnicos Marítimo-Pesqueiros; Trasformación da Estación de Autobuses de Santiago de Compostela; RPT da ATRIGA.

Páx. 4) Últimas novas: Proposta de supresión/refundición/ordenación e funcionarización das categorías profesionais do persoal laboral dos grupos IV e V; Concurso da Escala Sanitaria da Lei 17/89, Contratos de colaboración social; Equivalencias categorías no Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar e Criterios repartición FAS 2016.

14/5/17

RECOLLIDA DE MOSTRAS DO PROGRAMA DE VIXIANCIA SANITARIA DAS ZONAS DE BAÑO DE GALICIA

O martes 9 de maio celebrouse unha reunión entre os representantes da administración e as  organizacións sindicais para tratar este tema.

Na reunión a representación da administración da facilita a seguinte información:

* Confirman a información que tiñamos e manifestan que lles parece unha boa idea privatizar este servizo. Así mesmo, tamén indican que non se ocultou en ningún momento a información relativa a este tema e que lles parece que é unha boa idea.

* Os informes xurídicos que teñen, de acordo co artigo 14 da Lei de racionalización do sector público, indican que a decisión que están tomando é conforme a dereito.

* A toma de mostras non é unha materia reservada ás funcións dos farmacéuticos inspectores de saúde pública e realizase nun punto fixo fixado no histórico das praias o día fixado no calendario.

* Que esta decisión facilita o desfrute das vacacións dos farmacéuticos inspectores de saúde pública.

* Que tiñan problemas no verán para que os condutores da Xunta levasen aos farmacéuticos para facer a recollida de mostras.

* Que o custo da encomenda é de 148.000 euros e que se ían publicar esta semana no DOG.

* Que este ano se recollerían mostras de auga de baño os domingos, xa que os luns non había moito traballo nos laboratorios e era conveniente a distribución das mostras durante todos os días laborais.

* Que incluirán o programa de control de cosméticos dentro das funcións dos FISP.

Dende CCOO manifestamos o seguinte:

  • Que se nos facilítase toda a documentación relativa a esta encomenda
  • Que estabamos totalmente en contra desta privatización
  • Que considerabamos absolutamente necesario que todos os empregados públicos realicen as funcións que lles corresponden.
  • Que a administración estaba esquecendo que o exercio de potestades administrativas lles corresponde exclusivamente aos funcionarios.
  • Que empregariamos todos os medios posibles para impedir esta privatización, incluso mediante a convocatoria de mobilizacións

12/5/17

COMISIÓN DE PERSOAL DO 09/05/2017

O martes 9 de maio de 2017 celebrouse a reunión da Mesa Xeral de Empregados Públicos e tamén a Comisión de Persoal co seguinte punto na orde do día:

1.- Proxecto de orde pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 1989 pola que se fixan os criterios xerais para a elaboración das relacións de postos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, se aproba o modelo e se ditan instrucións para o seu cumprimento. Neste punto, como a modificación desta orde se fai como consecuencia do Acordo de tramitación das RPT,s ao amparo do artigo 25 da Lei do emprego público de Galicia no que se establecen as áreas funcionais.

2.- Rogos e preguntas: 

- Concurso para a provisión das prazas de xefatura de Unidade Operativa da escala de Gardacostas.

- Prórroga dos contratos do persoal de loita contra a fraude.

- Acordo de traspaso de medios entre a Axencia de Infraestructuras e as Consellerías.

- Concursos de traslados corpos xerais.

- Concurso de traslados persoal laboral.

 - Acordo segunda actividade bombeiros forestais.

- Oferta Publica de Emprego do ano 2017.

- Persoal do Parque Natural das Ilas Atlánticas.


11/5/17

COMITÉ INTERCENTROS DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA

O martes 2 de maio de 2017 celebrouse o Pleno do Comité Intercentros do Persoal Laboral da Xunta de Galicia no que se trataron os seguintes puntos na orde do día:

1. Escritos enviados. Gastos en cursos de formación e concurso de traslados.

2. Escritos recibidos.

3. Pronunciamento do Comité Intercentros sobre a proposta da Dirección Xeral da Función Pública de equivalencias entre as categorías do persoal do Consorcio de I+B e as do Convenio Colectivo Único de persoal laboral da Xunta de Galicia. CCOO vota a favor das equivalencias propostas por Función Pública negociadas no seo da Comisión de Seguimento do Acordo, coa inclusión da categoría 011 (Titulado Superior Pedagogo) no grupo I de Técnico Superior de Inclusión Sociolaboral.

4. Varios. Escrito do Comité de Empresa de Política Social de Ourense.

9/5/17

COMITÉ DE EMPRESA DE TRABALLO E BENESTAR DE PONTEVEDRA

Na xuntanza do Comité de Empresa de Traballo e Benestar de Pontevedra celebrada o pasado mércores 3 de maio, tratáronse os seguintes asuntos:

Residencia de maiores de Campolongo.- Camareiras limpadoras desta residencia remiten un escrito no que poñen de manifesto a precariedade laboral na que teñen que desenvolver o seu traballo.

CRAPD I.- Numerosas traballadoras deste centro asinan un documento no que denuncian un trato discriminatorio en relación a un proceso selectivo para o ingreso na categoría 3 do Grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, en prazas reservadas para ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.

Cobertura do cadro de persoal segundo a RPT.- CCOO propón formar un grupo de traballo para estudar a relación de postos de traballo dos distintos centros, co fin de obter datos comparativos, as súas cargas de traballo, adaptacións de postos,… e valorar as necesidades obxectivas de cada centro nas distintas categorías.

Avelino Montero.- Na reunión mantida recentemente entre a dirección do centro e o persoal, foi aceptada a proposta de carteleira presentada polos traballadores.

Acceso ao PortaX.- O acceso ao PortaX no CRAPD avanza lentamente, dado que aínda que os equipos informáticos xa están no centro, non poden usarse. 

3/5/17

XUNTANZA COMISIÓN SEGUIMENTO INTEGRACIÓN PERSOAL CONSORCIO

O pasado venres 28 de abril tivo lugar a segunda reunión da Comisión paritaria de seguimento do acordo para a integración do persoal do Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar no Convenio Único do persoal laboral da Xunta de Galicia, para tratar as alegacións presentadas a proposta de equivalencia das categorías do consorcio no V Convenio.

Información facilitada polo Director Xeral de Función Pública e polo Xerente do Consorcio:

- RPT do Consorcio. Seguen a traballar na súa confección.

- Pago trienios servizos prestados no Consorcio. Teñen moi avanzados os traballos de revisión dos 1959 expedientes, entre titulares de posto e substitutos, polo que agardan que na xuntanza da comisión de seguimento, que se celebrara previsiblemente na semana do 20 de maio.

- Carteleiras traballo 2017. Xa foron enviadas os Comités de Empresa e que de non haber inconvintes entraran en vigor o dia 1 de xuño coa xornada adaptada a establecida no Convenio Único

23/4/17

TRIBUNA ABRIL 2017

O Tribuna do Sector da Administración Autonómica da FSC de CCOO de Galicia do mes de abril de 2017 ten o seguiente sumario:

Páx. 1) ACORDO PARA A MELLORA DO EMPREGO PÚBLICO: ¡CUESTIÓNS A TER EN CONTA! 

Páx. 2) POR QUE SEGUIMOS CELEBRANDO O 1º DE MAIO?. A RESPOSTA É POR QUE SEGUE SENDO NECESARIO HONRAR AS LOITAS DOS QUE NOS PRECEDERON, PARA PODER LIBRAR CON MAIS FORZA AS PRESENTES E AS FUTURA.

Páx. 3) REORDENACIÓN DAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS DO PERSOAL LABORAL: POR QUE? E PARA QUE?
ÚLTIMAS NOVAS: Áreas funcionais nas RPT,s; Lei de Patrimonio Natural de Galicia; Consellería de Sanidade; EGAP.

Páx. 4) ÚLTIMAS NOVAS: RPT da Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, AAPP e Xustiza; Decreto polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia; Decreto polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

A XUNTA DE GALICIA ESTÁ A APLICAR COBROS INDEBIDOS POR ATRASOS NA COTA OBREIRA NA NÓMINA DE MARZO. 

LISTAS NOMEAMENTOS TEMPORAIS POSTOS TRABALLO FUNCIONARIOS SANITARIOS DA ESCALA SAÚDE PÚBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA (LEI 17/89).