23/4/17

TRIBUNA ABRIL 2017

O Tribuna do Sector da Administración Autonómica da FSC de CCOO de Galicia do mes de abril de 2017 ten o seguiente sumario:

Páx. 1) ACORDO PARA A MELLORA DO EMPREGO PÚBLICO: ¡CUESTIÓNS A TER EN CONTA! 

Páx. 2) POR QUE SEGUIMOS CELEBRANDO O 1º DE MAIO?. A RESPOSTA É POR QUE SEGUE SENDO NECESARIO HONRAR AS LOITAS DOS QUE NOS PRECEDERON, PARA PODER LIBRAR CON MAIS FORZA AS PRESENTES E AS FUTURA.

Páx. 3) REORDENACIÓN DAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS DO PERSOAL LABORAL: POR QUE? E PARA QUE?
ÚLTIMAS NOVAS: Áreas funcionais nas RPT,s; Lei de Patrimonio Natural de Galicia; Consellería de Sanidade; EGAP.

Páx. 4) ÚLTIMAS NOVAS: RPT da Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, AAPP e Xustiza; Decreto polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia; Decreto polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

A XUNTA DE GALICIA ESTÁ A APLICAR COBROS INDEBIDOS POR ATRASOS NA COTA OBREIRA NA NÓMINA DE MARZO. 

LISTAS NOMEAMENTOS TEMPORAIS POSTOS TRABALLO FUNCIONARIOS SANITARIOS DA ESCALA SAÚDE PÚBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA (LEI 17/89). 


21/4/17

CCOO cuestiona a metodoloxía empregada para analizar a carga de traballo do persoal da Administración galega

O sindicato coida que non se pode facer un estudo deste calado sen contar coa representación legal das traballadoras e dos traballadores


A Federación de Servizos á Cidadanía de CCOO de Galicia cuestiona a metodoloxía empregada para analizar a carga de traballo do persoal da Administración galega. Para Comisións, calquera iniciativa que supoña mellorar os servizos públicos é «benvida», especialmente se iso «redunda tamén no recoñecemento da profesionalidade das empregadas e empregados públicos». Non obstante, tras a xuntanza informativa mantida coa Xunta, a CCOO xórdenlle «moitas dúbidas». Ademais, desde o sindicato defenden que un estudo deste calado debe ser negociado coa representación legal do persoal.

Dada á importancia desta cuestión, o sector da Administración autonómica da FSC-CCOO de Galicia non aceptará que a Xunta «se escude» en que se trata dun «documento interno» para negar a participación e intervención sindical. Comisións lémbralle ao Goberno que todo o que afecte ás condicións de traballo debe ser negociado coa súa representación legal, tal como marcan o Estatuto básico do empregado público e a Lei do emprego público de Galicia.

Doutra parte, a CCOO chámalle a atención que a análise de cargas de traballo non afecte aos entes públicos nin aos postos de libre designación. Tamén coida inxustificado que non teña en conta que unha parte da deterioración dos servizos públicos se debe ás altas taxas de temporalidade e aos recortes económicos e laborais que, amais de incrementaren as cargas de traballo, teñen un efecto «desmotivador».

Por esta razón, CCOO coida que «un bo xeito de comezar» a mellorar os procedementos e a súa axilización sería repoñer todo o emprego destruído nos últimos nove anos e dar cabo de todas as externalizacións de servizos públicos. Rematar con elas sería «unha boa noticia», xa que está «demostrado» que representan maior custo e menor eficiencia para o erario.

Ademais, como xa se indicou, a CCOO xurdíronlle dúbidas após coñecer as intencións da Xunta, e así llo fixo saber á Administración autonómica, que «non soubo ou non quixo responder». Entre outros asuntos, desde o sindicato pregúntanse como afectará a análise ás novas modificacións das relacións de postos de traballo (RPT), se as Consellarías a utilizarán para propor modificacións dos seus cadros de persoal, como afectará a presenza de asistencias técnicas «fraudulentas» na realización do estudo e se a análise servirá para transformalas en creación de postos de traballo mediante unha RPT, se pode dar pé a mobilidades non voluntarias ou se o diñeiro investido nesta iniciativa non estaría mellor destinado na recuperación do emprego público e na mellora das retribucións do persoal.

20/4/17

XUNTANZA CRITERIOS REPARTO FAS-2016

OUTRO ANO MAIS, E XA VAN 5, E SEGUIMOS SEN RECUPERAR AS AXUDAS DO FONDO DE ACCION SOCIAL


O pasado 6 de abril de 2017 celebrouse a xuntanza dos criterios de repartición da única axuda que segue en vigor do FAS 2016 trala aplicación da Lei de Medidas (Axuda para a atención de discapacitados).

Os cambios propostos pola Administración con respecto ao fondo do ano 2015 foron os seguintes:

* Inclusión do persoal dos entes instrumentais do sector público autonómico.

* O prazo para cubrir na web as solicitudes e presentalas ante as unidades de persoal unha vez impresas pasa de 20 días hábiles a 15 días hábiles.

Este cambio xustifícano na declaración como inhábiles dos sábados como consecuencia da entrada en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 


16/4/17

XUNTANZA COMITÉ INTERCENTROS SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Na xuntanza do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral celebrada o 30 de marzo, tratáronse os seguintes puntos:

1.- Avaliación de riscos psicosociais. A petición de CCOO procederase a revisión do procedemento de avaliación de riscos psicosociais. En concreto para a próxima xuntanza deste comité traeranse propostas sobre:

- modelo de enquisa que se entrega nas avaliacións
- criterios de baremación das enquisas
- toma de decisións en función do resultado.

2.- Memoria actuacións preventivas no 2016. O mais positivo desta memoria, é que despois de catro anos de incremento consecutivo no número de accidentes de traballo (2012, 2013, 2014 e 2015), no 2016 prodúcese unha baixada na sinistralidade laboral, contabilizando un total de 427 accidentes, deles 63 in itinere.

3.- Nova configuración dos Comités de Seguridade. A Administración está dándolle a volta a unha proposta para constituír Comités de Seguridade por Areas Funcionais.

4.- Cobertura das vacantes no Servizo de Prevención. O número de postos neste servizo é de 17, dos que 3 están vacantes. Un no local de Servizos Centrais, un en Pontevedra e outro en A Coruña.

15/4/17

XUNTANZA COMITÉ CONSELLERÍA TRABALLO E BENESTAR DE A CORUÑA

Na xuntanza do pleno do Comité de Empresa da Consellería de Traballo e Benestar de A Coruña, celebrada o día 29 de marzo, tratáronse entre outros os seguintes puntos:

1. Carteleiras 2017.-   CCOO remítese o dito no anterior pleno no que solicitamos que remitan toda a información que se lle pediu. Acordase denunciar a Consellería diante da Inspección de Traballo. 

2. Resisencia de Maiores Torrente Ballester.- Estaba pendente de fixar a data da reunion ca dirección do Centro, quedando esta comprometida para o 4 de abril. 

3. CEM San José de Calasanz.- CCOO por prudencia plantea que se espere a que chegue o segundo escrito para poder valorar e adoptar unha decisión con todos os datos. Tamén se da conta que está previsto facer unha avaliación de riscos psicosociais para determinar o alcance do conflicto.

4. Resisencia de Maiores de Oleiros.-  pendente reunión cao dirección do centro.  CCOO cree necesario que se lle dea un día de compensación aos que foron ao curso en día libre, pois o lóxico e que este se houbese impartido en día laborable.

5. Pendente reunión Xefatura Territorial: CCOO propuxo acudir á Xefatura Territorial o mesmo 29 de marzo para obrigarlles a poñer outro dia.


14/4/17

XUNTANZA COMITÉ CONSELLERÍA TRABALLO E BENESTAR DE PONTEVEDRA

Na xuntanza do Comité de Empresa da Consellería de Traballo e Benestar de Pontevedra celebrada o mércores 5 de abril, tratáronse os seguintes asuntos:

Mutua de accidentes de traballo.- Xa en reunións anteriores indicabamos a necesidade de indagar sobre o axuste á normativa das actuacións da mutua, para evitar decisións arbitrarias ou mesmo abusivas.

Residencia de maiores de Campolongo.- O persoal ordenanza deste Centro remite unha extensa nota na que reflicten as consecuencias e a precariedade na que se atopan, derivada da escaseza de efectivos no departamento, tendo en conta que na actualidade o 30% do persoal atópase en situación de xubilación parcial e presta servizos só tres meses ao ano.

CAPD de Redondela.- Neste centro suspendeuse a conexión á intranet e á rede internet nos equipos informáticos do persoal coidador.

Custodia de datos persoais.- Observouse nalgúns centros unha falta de dilixencia na custodia de datos persoais do persoal, nas solicitudes de permisos, vacacións, etcétera. Os documentos con datos persoais fanse accesibles ao persoal por causa dunha custodia inapropiada.

Armarios dos residentes no CRAPD.- Nunha "nota interior" da dirección do Centro, xorde novamente o tema da asignación de responsabilidades para o persoal auxiliar de enfermaría sobre os armarios dos residentes.


13/4/17

XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL

O pasado 3 de abril de 2017 tivo lugar unha xuntanza da Comisión de Persoal na que se tratou un único punto na orde do día que foi o seguinte:

1.- Proxecto de decreto polo que se regula a formación en igualdade e a prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.- Dende CCOO, fixémoslle as seguintes consideracións ao último documento remitido pola administración.

a) Que se debía incluír ao persoal da administración local como destinatario da formación.

b) A redución das horas no nivel medio e superior e o establecemento dun nivel medio (150 horas) e superior (500 horas) específico.

c) Que a comisión paritaria fose a encargada de velar pola competencia docente do profesorado que imparta a formación.

d) Que o prazo para facilitar a formación de nivel medio se reducise a 2 anos.

e) Que a Comisión de Seguimento tivese competencias sobre o deseño dos plans de formación, a elección do profesorado e que tivese que remitir á Mesa Xeral unha memoria anual.

A pesar de botar en falta algunha reunión previa máis para negociar (a última celebrarase no mes de xullo de 2016), votamos a favor porque se recolleron no documento final moitas das nosas alegacións.

12/4/17

XUNTANZA COMISIÓN INTEGRACIÓN PERSOAL GAIN

O venres 31 de marzo de 2017 celebrouse a Comisión de integración do persoal de GAIN, para valorar as 69 solicitudes presentadas polos traballadores e traballadoras, das que a Comisión Técnica considerou que 49 reunían os requisitos para a integración como persoal laboral fixo, e as outras 20 non (pois non reunían os citados requisitos).

Como cuestión previa, a representación da administración manifestou que tiñan que modificar a proposta inicial de integración dos analistas de laboratorio, xa que non se poden integrar na categoría 17 do grupo III, porque non teñen a titulación necesaria para a mesma. Por este motivo propoñen a súa integración na categoría 12 do grupo III (mestre de taller). Así mesmo, tamén informan que se asignou por erro a categoría IV/012 (esta categoría non existe no convenio) a un traballador en vez da IV/001 (auxiliar administrativo).

Así mesmo, antes de valorar de xeito individual os expedientes, a administración tamén manifesta que só se terán en conta os distintos acordos de reclasificación da Fundación se había un acordo sindical maioritario. 


11/4/17

ACORDO INTEGRACIÓN PERSOAL DO CONSORCIO NO CONVENIO ÚNICO DA XUNTA DE GALICIA.


O venres 7 de abril constituíse a Comisión de seguimento do acordo para a integración do persoal do Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar no Convenio Único do persoal laboral da Xunta de Galicia.

Nesta xuntanza o director xeral da Función Pública informou: 

1. OPE do Consorcio.

Que está pendente de aprobación dos orzamentos do Estado que se aprobarán a finais do primeiro semestre do ano.

Que esta convocatoria realizarase como persoal funcionario.

Que unha vez aprobados os orzamentos do Estado poderíase prever a realización dunha OPE complementaria a realizar durante tres anos.

2. RPT do Consorcio.  Que están traballando na confección da RPT para presentala e tramitala nas correspondentes mesas de negociación previas a súa aprobación e publicación no DOG. 

3. Trienios.  Que xa pediron a vida laboral de 1800 traballadores e traballadoras e que están traballando para darlle o dato do numero de trienios que ten cada un e proceder a efectuar o pago con carácter retroactivo dende xaneiro de 2017.

4. Listas de contratación.  Que unha vez aprobado o documento de equivalencia de categorías do Consorcio no V Convenio traballaran no modelo de integración das listas consorcio nas listas do Decreto 37/2006.

5. Xornada máxima anual. Que viña de darlle indicacións ao Xerente do Consorcio para que procedese de inmediato a adaptar a xornada laboral establecida no Convenio Único, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2017, ao persoal do Consorcio. 

10/4/17

XUNTANZA DIRECCIÓN AGASP – SINDICATOS

PLAN DE FORMACIÓN AXENTES MEDIOAMBIENTAIS/FORESTAIS


Tiveron que pasar 25 anos dende a creación deste organismo e outros 10 anos dende que na vixente Lei 1/2007 da Academia Galega de Seguridade Pública se recollera no artigo 4.3.b) que a formación para a escala de Axentes Forestais/Medioambientais tivesen acollida no seo desta entidade. Tamén debeu pasar case que un ano dende que se trasladou una proposta unitaria das catro organizacións sindicais ata manter por fin una reunión para comezar a fiar este importante tema.

Hai máis dun ano que se nos trasladou a proposta de que lle fixesemos chegar unha listaxe de cursos que considerásemos necesarios para este colectivo, e tras realizar un compendio moi extenso se nos trasladou a necesidade de concretar unas prioridades que non superasen una decena de cursos. E así se fixo.

Nesta reunión do 4 de abril de 2017 se nos traslada una contraproposta baseada en dous aspectos. A continuidade estable no tempo dun programa formativo e que o mesmo estivese consensuado coas consellerías das que dependen estes traballadores, o que parece que ata o de agora foi un absoluto escollo insalvable. 

8/4/17

ACORDO BOMBEIROS FORESTAIS, 2ª ACTIVIDADE E OUTROS

O mercores 5 abril de 2017 constituíuse a Comisión de Seguimento do Acordo de Bombeiros Forestais e a súa segunda actividade coa Dirección Xeral de Función Pública e a Consellería de Medio Rural.

Propostas da Dirección Xeral de Función Pública:

1. En canto a segunda actividade do persoal que realiza tarefas de extinción, estudarán as alegacións presentadas por parte das organizacións sindicais e nos convocarán o 25 de abril para intentar chegar a un acordo pioneiro na Administración Autonómica Galega.

2. OPE:

a. A Dirección Xeral da Función Pública anuncia que todas a OPEs no ámbito do SPDCIF serán como funcionarios (incluída a de 2016 que se unificará a de 2017).

b. A OPE de 2017 (pendente de aprobación dos presupostos xerais do Estado que presuntamente o farán no mes de xuño/xullo) será de aproximadamente 425 prazas das cales o 20% corresponde ao SPDCIF.

c. Que a promoción interna da OPE 2016 contan facela antes do acceso libre e esta si será de persoal laboral.

d. E por último que farían un estudo do persoal interino con máis de 3 anos de antigüidade, para estabilizar o emprego temporal, en virtude do acordo de mellora do emprego asinado na Mesa Xeral do Estado o 29 de marzo.


31/3/17

XUNTANZA NEGOCIACIÓN BASES CONCURSO TRASLADOS PERSOAL LEI 17/1989

O mércores 29 de marzo de 2017 celebrouse unha nova xuntanza para tratar as bases do concurso de traslados do persoal da Lei 17/89. Nesta xuntanza a Administración informou das alegacións presentadas por CCOO que foran aceptadas:

a) Que na valoración de méritos e en caso de empate de todos os epígrafes a ter en conta, resólvase pola letra resultante do último sorteo.

b) Que haxa unha comisión de valoración segundo a normativa vixente do Decreto 93/1991, con participación da representación sindical.

c) Que se especifique nas bases, o organismo ante o que houbese que reclamar en caso necesario.

d) Que se teñan en conta as prazas de interinos anteriores ao 1 de xaneiro de 2005 para súa oferta nun proceso extraordinario. En todo caso consideramos que a ocupación interina dunha praza non debe supoñer unha reserva do posto de traballo.

e) Que se recolla un máximo de 40 anos de antigüidade cunha puntuación máxima de 7 puntos.

 f) Que se especifique que se considere o nivel máis alto nunha modificación de nivel (o 22 no caso dos FISP) como recolle a normativa, para efectos de consolidación do grao.

g) Que teña en conta a puntuación de 0,5 puntos nas medidas de conciliación e de igualdade de xénero. 

h) Que si os congresos están acreditados pola comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde ou pola Comisión Autonómica correspondente se computaran, en caso contrario non. 

i) Que no apartado de titulación académica aceptan os máster propostos por CCOO.

j) Que no apartado de puntuación adicional ao Plan de Ordenación dos laboratorios de saúde pública, estudaránengadir á puntuación adicional de 2 puntos, a condición de que se engada a aclaración “cando concursen a prazas da mesma localidade do seu posto de orixe”.

k) Que haxa unha puntuación superior para o subgrupo A1, fronte ao subgrupo A2, naqueles postos onde poidan acceder ambos subgrupos.

30/3/17

COMISIÓN DE PERSOAL

O mercores 28 de marzo de 2017 celebrouse a reunión da Mesa Xeral de Empregados Públicos da Xunta de Galicia e a Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes puntos:

A. Proposta modificación RPT Vicepresidencia e Consellería Presidencia, AAPP e Xustiza.- Neste punto a pesar de valorar positivamente a transformación de 14 contratos de acumulación de tarefas, pertencentes aos equipos psicosociais do IMELGA, en contratos estruturais de RPT e de estar de acordo no incremento da xornada de dous postos de limpador/as dos xulgados de Noia e Lalín o voto de CCOO foi a ABSTENCIÓN.

B. Acordo tramitación das RPTs ao amparo da lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia.-  Neste punto aínda recoñecendo as melloras producidas no documento, pero por un principio de prudencia e tendo en conta que seguimos preocupados polos posibles efectos negativos da creación das areas funcionais sobre a mobilidade voluntaria e o trasvase entre elas, o voto de CCOO foi a ABSTENCIÓN.

C. Proposta modificación RPT CMAOT.- Neste punto a mais de recuperar postos que se ían amortizar (6 postos de AAFFMM), unificar criterios nas titulacións e outras modificacións que recollen as alegacións formuladas polos sindicatos, pero sobre todo porque se formalizou un compromiso por parte da SXT da CMAOT que abrangue divesos aspectos.

D. Proxecto Decreto contratación persoal laboral investigador.- A pesar de certas melloras sobre o texto inicial, como non se garantiu a participación dos sindicatos na negociación das bases, nin nos procesos selectivos, o voto de CCOO foi a ABSTENCIÓN.

E. Proposta modificación RPT IGE.- Como solo aceptaron pequenos cambios, o voto de CCOO foi ABSTENCIÓN.

F. Proxecto orde convocatoria proceso selectivo Escala Veterinarios.- Tendo en conta o esforzo negociador da Administración, concretado en melloras que se recolleron no texto final desta orde, pero especialmente a de eliminar o 3º exercicio e a de incorporar as prazas da OPE-2015 aquelas que se poidan negociar na OPE-2017, o voto de CCOO foi A FAVOR.

G. Proxecto orde convocatoria proceso selectivo Escala Inspección Consumo.- Como solo aceptaron pequenos cambios, o voto de CCOO foi ABSTENCIÓN.

H. Proxecto orde convocatoria proceso selectivo Escala Superior de Finanzas.- Neste caso como non aceptaron ningunha alegación das importantes, incluso manteñen os exames orais (como si fosemos a seleccionar expertos en artes escénicas), o voto de CCOO foi en CONTRA.

I. Modificación Decreto Axencia Coñecemento da Saúde.- Dan conta da execución dunha sentenza. 


28/3/17

COMITÉ DE EMPRESA CONSELLERÍA TRABALLO E BENESTAR. PONTEVEDRA

O Comité de Empresa de Traballo e Benestar de Pontevedra acordara solicitar unha reunión coa Xefatura Territorial para tratar diversos asuntos. Esta reunión tivo lugar pasado mércores 15 de marzo, cos siguientes puntos:

1. Información Avelino Montero.
2. Protocolo de accidentes de traballo.
3. Adaptacións de posto.
4. Implantación dos X no persoal que traballa en fins de semana.
5. Cobertura de AAPP no CRAPD Vigo I e II, baixas, horas sindicais, etc.
6. Rexistro ou recibín nos centros dependentes de Política Social en Pontevedra.
7. Vacacións, modelo e comunicación.
8. Información Escola Infantil o Toxo.
9. PortaX.
10. Situación xerada polas tormentas pasadas no CRAPD I.