9/8/17

XUNTANZA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE – SINDICATOS

O martes 1 de agosto de 2017 mantivemos unha nova xuntanza coa Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Os temas tratados foron os seguintes:

Subida de niveis.- Comentan que fixeron consulta a Función Pública sobre este tema, xa que é algo que é competencia dese departamento.

Acordo de condicións de traballo para as escalas de Axentes Forestais e Medioambientais.- Din que fixeron un borrador de proposta que afectaría aos Axentes que dependen da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Regulamento de Funcións.- Dinnos que miraron a proposta achegada por CCOO conxuntamente coa CIG e UGT, sen comentar ningún aspecto do seu contido.

Emisoras.- En setembro se adxudicará a dotación de 313 equipos de comunicación entre portófonos e emisoras de vehículos.

Vehículos.- Se ao principio nos dixeran que os ían mercar en propiedade, e no último Comité de Seguridade e Saúde Laboral da CMAOT nos dixeran que ían convertelos en leasing, agora nos preguntan de novo se nos valen as adquisicións en propiedade.


8/8/17

XUNTANZA COA INSPECCIÓN DE TRABALLO EN TEMAS RELACIONADOS CO PERSOAL SPDCIF

O martes 1 de agosto de 2017 tivemos unha citación na Inspección de Traballo en relación con diversos aspectos que afectan a todo o persoal do SPDCIF. Os temas tratados centráronse sobre todo nos seguintes aspectos:

Mascarillas e equipos de respiración autónoma: O nivel de protección das mascarillas elevouse no 2016 e nas últimas adquisicións que están pendentes de seren entregadas, pasando dun nivel FFP2 a un FFP3, e que sendo ambos un filtro fundamentalmente de partículas, ao aumentar o nivel de protección dificúltase máis a respiración e polo tanto a fatiga, co que se deben establecer maiores períodos de descanso para a recuperación do persoal ao seren utilizados estes equipos.

Descansos establecidos na extinción. Non existen unhas pautas establecidas sobre os descansos e/ou
rotación de tarefas na extinción de incendios forestais, algo que debe estar contemplado nas avaliacións de riscos.

Avituallamentos. Non existen nos distritos un almacén con bebidas e comida de fácil asimilación, elementos dos que se deben dotar ao persoal de extinción, dado que ao ser un traballo de alto desgaste físico estas medidas axudan a garantir a recuperación que evite consecuencias que conleven estres.

Intercomunicadores de brigada. Non existen.

Sinalización luminosa nos vehículos. Inspección manifesta que é obrigatorio o seu uso, polo menos na extinción, para que todos os traballadores que participan nela poidan coñecer onde se atopan os mesmos.

Comunicación coa maquinaria pesada. O SPDCIF di que xa teñen emisoras e teléfonos cos que poder manter esa comunicación.

Referenda Inspección que todos os equipos de traballo, incluídos os vehículos, deben adaptarse ao
establecido no RD 1215/1997.

Ler máis ...

7/8/17

COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE INTEGRACIÓN DO CONSORCIO

ACORDO INTEGRACIÓN PERSOAL DO CONSORCIO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR NO CONVENIO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIAO venres 4 de agosto tivo lugar a cuarta xuntanza da Comisión de Seguimento do Acordo de Integración do Persoal do Consorcio no ámbito do V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, para tratar os seguintes puntos:

Trienios.- Informan que están facendo todo o posible para que os trienios se abonen coa nómina de agosto, porén lle pediron ao CIXTEC que retrasara o peche de nóminas.

Acordo integración persoal do Consorcio tras a aprobación da Lei de Orzamentos do Estado.- O Director Xeral confirman, o manifestado na mesa xeral do día 2 de agosto, que a aprobación da lei de presupostos xerais do Estado (PGE), non lle afecta ao acordo de integración do persoal do Consorcio no Convenio da Xunta.

Rogos e preguntas: Horarios das escolas do consorcio; aplicación informática; horarios e reduccións de xornada; xornadas partidas; adscricións provisionais; vacantes ao longo do ano; Acordo de mobilidade para o persoal interino/temporal; horarios centros residenciais.

6/8/17

COMISIÓN DE PERSOAL 4/08/2017

O venres 4 de agosto xullo de 2017 celebrouse a reunión da Comisión de Persoal, na que se trataron os seguintes puntos:

1.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Cultura, Educación e OU. Desde CCOO solicitamos que se recollese, como mínimo, a retirada de tódalas amortizacións, especialmente aqueles postos ocupados; a reclasificación de tódolos postos de vixilantes e ordenanzas ao grupo IV (C2), como auxiliares de arquivos, bibliotecas e museos.

2.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Medio Rural. Neste caso tratábase de poñerlle a unha praza de Veterinario do Centro de Sergude, como requisito imprescindible o CAP, para poder impartir formación.

3.- Bases promoción interna determinadas categorías dos grupo IV e V do persoal laboral. Neste punto reiterámonos nas alegacións presentadas en particular nas seguintes: que se reducisen as taxas as familias monoparentais/monomarentais e as vítimas de violencia de xénero; que se incrementase o tempo para a realización dos exercicios.

4.- Proxecto Decreto Axencia Galega de Xestión do Coñecemento en Saúde. Neste punto desde CCOO esiximos que os estatutos recollesen que tódalas cuestións relacionadas co persoal serían negociados previamente cos representantes do persoals, e que os cargos desta axencia, fosen
exclusivamente persoal da propia administración.

5.- Toma en consideración das solicitudes de adhesión ao “Acordo para ordenación e mellora de prestación dos servizos veterinarios oficiais da Xunta de Galicia”. Non houbo obxección a nosa solicitude de adhesión a este acordo. 

6.- Acordo entre a Dirección Xeral da Función Pública e o Comité Intercentros para a utilización con carácter excepcional das listas de contratación temporal do SERGAS. CCOO ao igual que xa fixo no Comité Intercentros votou A FAVOR, deste acordo, pois facilita a cobertura daqueles postos de perfíl sanitario, sempre que estean previamente esgotadas as listas do Decreto 37.


3/8/17

MESA XERAL 2/08/2017

O mércores 2 de agosto xullo de 2017 celebrouse a reunión da Mesa Xeral de Empregados Públicos da Xunta de Galicia na que se trataron os seguintes puntos:

- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Cultura, Educación e OU. CCOO xa manifestaramos na xuntanza previa do martes 1 de agosto que, nesta proposta ou se procedía como mínimo, a retirada de tódalas amortizacións, especialmente aqueles postos ocupados.

- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Medio Rural. Neste caso tratábase de poñerlle a unha praza de Veterinario do Centro de Sergude, como requisito imprescindible o CAP.

- Bases promoción interna determinadas categorías dos grupo IV e V do persoal laboral. Neste punto reiterámonos nas alegacións presentadas en particular nas seguintes: que se reducisen as taxas as familias monoparentais/monomarentais e as vítimas de violencia de xénero; que se incrementase o tempo para a realización dos exercicios aumentando no grupo V de 100 a 120 minutos e no grupo IV de 120 a 140 minutos; que non descontasen as respostas incorrectas, tendo en conta que é un proceso de promoción profesional, etc.

- Proxecto Decreto Axencia Galega de Xestión do Coñecemento en Saúde. Neste punto desde CCOO esiximos que os estatutos recollesen que tódalas cuestións relacionadas co persoal serían negociados previamente cos representantes do persoal.

Rogos e preguntas: Utilización das listas do SERGAS, para determinadas categorías de perfil sanitario, integración do persoal dos seguintes entes públicos: Axencia de Turismo, Xestur e CIXTEC, así como a modificación dos estatutos de AGADE e AGACAL; información sobre o futuro do Centro de Menores Avelino Montero de Pontevedra; información sobre o convenio Consellería Política Social – SERGAS.


2/8/17

A Xunta asina un convenio co Sergas sobre as listas de agarda da dependencia

A Xunta asina un convenio co Sergas sobre as listas de agarda da dependencia, sen contar cos equipos propios de valoración e orientación de discapacidades (EVO)


O presidente da Xunta de Galicia anunciou nos medios de comunicación o asinamento dun convenio co Sergas no que persoal deste organismo autónomo se encargará de realizar as funcións de valoración da dependencia, que legalmente solo poden ser realizadas por persoal propio da Consellaría de Política Social. As organizacións sindicais CCOO, UGT, CIG e CSIF, integrantes do comité intercentros do persoal laboral da Xunta de Galicia, denuncian escurantismo, falta de investimento en dependencia e incumprimento da normativa.

O escurantismo caracteriza o convenio anunciado pola Xunta, un parche ante o problema de falla de persoal e de cobertura de postos nos equipos de valoración e orientación (EVO). A Administración pretende suplir a carencia mediante unha encomenda de xestión externa aos médicos do Sergas.31/7/17

COMISIÓN DE PERSOAL. 26/07/2017

O mércores 26 de xullo de 2017 celebrouse a reunión da Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes puntos:  

1.- Proposta de modificación da RPT da Conselleria de Política Social. Tal como manifestaramos na xuntanza previa e na propia mesa xeral, ou se incluían como mínimo nesta proposta, os pluses pendentes do persoal laboral e o  incremento de plantillas  (RM, CEM, Escolas Infantís, EVOs, etc.), ou ben que esta modificación se limitase a adaptar exclusivamente a RPT as areas funcionais acordadas con Función Pública.

2.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Sanidade. Tal como manifestamos na xuntanza da mesa xeral, a proposta da Consellería de Sanidade constituía unha autentica provocación.

3.- Proposta de modificación da RPT de AMTEGA. Neste caso, a pretensión ainda foi mais sangrante, pois a mais da cobardía do Xerente de non presentarse na xuntanza, a proposta de RPT, supón unha afronta aínda maior.

4.- Axencia Galega de Industrias Forestais. Neste punto reiteramos que o decreto e os estatutos desta nova Axencia, teñen que recoller a participación dos representantes dos traballadores en tódalas materias que afecten ao persoal, tamén recordamos que debe haber presenza sindical no consello reitor, que debe garantir a paridade en tódolos órganos colexiados.

5.- Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. Como este organismo, formado polas tres universidades galegas e a Xunta de Galicia, ten a día de hoxe persoal propio ao que se lle aplica o convenio colectivo da Xunta, por tanto  é un Ente Instrumental regulado pola LOFAXGA, e como tal debe ser tratado.

Rogos e preguntas: Creación postos plan de loita contra a fraude e inserción laboral, nas oficinas do SEPE. Negociación capitulo I orzamentos 2018.Mesa negociación acordo mellora do emprego público. Concursos traslados (funcionarios e laborais). OPE 2017 (ordinaria).

28/7/17

XUNTANZA MESA NEGOCIACIÓN CONDICIÓNS TRABALLO - PERSOAL SEAGA

O xoves 20 de xullo celebrouse unha xuntanza entre o Xerente de SEAGA e as Organizacións Sindicais para constituir unha mesa de negociación sobre condicións de traballo do persoal da empresa pública SEAGA, SA.

Os puntos tratados foron:

- Nocturnidade.
- Permisos e lincenzas.
- Condicións do persoal de SEAGA adscrito a tarefas de prevención, vixilancia e defensa contra incendios forestais.
- Plan de estabilidade laboral.
- Calendario equiparación laboral.
- Equiparación categorías de SEAGA.

27/7/17

TRIBUNA XULLO-AGOSTO 2017

CCOO reiteroulle á Dirección Xeral da Función Pública que constitúa a mesa de negociación para o desenvolvemento en Galicia do acordo de mellora do emprego público, asinado por este sindicato e outras organizacións o pasado 29 de marzo en Madrid.

O dito acordo establece que en cada ámbito territorial se ha negociar o número de prazas que deben ser obxecto de regularización e estabilización, segundo os criterios xerais establecidos nel. 

O primeiro criterio é que cando o acordo sinala que son obxecto de estabilización o 90% das «prazas ocupadas de xeito temporal», isto inclúe tanto interinidades como eventuais, contratos por obra ou servizo, creadas ou non na correspondente relación de postos de traballo. 

Continua este artigo na portada do noso Tribuna de xullo-agosto que ten o seguinte sumario:

Páx. 1) CCOO esixe a constitución da mesa para o transposición en Galicia do acordo de mellora do emprego público e o desenvolvemento da negociación colectiva.

Páx. 2) ¡Máis e menos! O incremento do 1% para o ano 2017 supón unha nova perda de poder adquisitivo para os empregados públicos.

Páx. 3) Setenzas de interés. Últimas novas: Intervención Xeral da Comunidade Autónoma; extensión aos SSVVOO da Consellería do Mar do Acordo específico sobre o réxime e prestación de SSVVOO na Consellería do Medio Rural; elección  de destino promoción interna e acceso libre corpos xerais; modificación da RPT da AMTEGA; baremos concursos de traslados persoal funcionario e laboral; bases procesos selectivos promoción interna persoal laboral.

Páx. 4) Últimas novas: Modificación da RPT de Política Social;  Biblioteca Pública Miguel González Garces; modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria; Servizo Público de Defensa contra Incendios Forestais; modificación da RPT da Consellería de Sanidade.

TARXERA VERMELLA.- Ao Xerente de Amtega. Pola mala fe negocial demostrada desde que foi nomeado para este cargo.

Neste número támen incluimos unha folla anexa sobre a actualización das taboas salarias.

26/7/17

XUNTANZA DO CONSELLO REITOR DA EGAP

O xoves 20 de xullo de 2017 celebrouse a reunión do Consello Reitor da EGAP, na que se trataron os seguintes temas:

Toma a palabra a directora da EGAP informando resumidamente das actividades formativa destinadas aos empregados públicos realizadas durante o primeiro semestre de 2017 que, para o persoal da Xunta, ascenden a 386 edicións para 14.223 prazas, en conxunto houbo algo máis de dúas solicitudes por curso, respecto aos entes instrumentais houbo 31 edicións para 1.460 prazas.

En todo caso desde CCOO solicitamos, por segunda vez neste Consello Reitor que se faciliten estes datos por curso para coñecer e poder facer unha mellor valoración das demandas reais de formación que lle ofrecemos aos empregados públicos e así estar en condicións de aportar alegacións máis acordes coa demanda do persoal.

A EGAP informa que ten previsto incluír na programación deste ano dous cursos a maiores, o que xa propuxera CCOO, “Como traballar a educación emocional infantil”, previsto para os días 9, 10 e 11 de outubro, así como o curso “A nova lexislación de contratos” pendente de aprobación na nova lei sobre esta materia.


23/7/17

POSICIÓN DE CCOO SOBRE PROCESOS SELECTIVOS SPDCIF

¿E AGORA QUE?


CCOO APOSTA POLA UNIDADE SINDICAL FRONTE AOS QUE DIVIDEN AOS TRABALLADORES


Consideramos moi desafortunado que algúns estean máis preocupados en provocar enfrontamentos entre os traballadores e traballadoras, en vez de traballar pola unidade sindical e intentar conxuntamente arranxar os problemas que ten realmente o persoal do SPDCIF.

Cremos que as mobilizacións teñen varias utilidades, primeiro lograr expoñer un conflito ante á Administración e segundo unha vía onde os traballadores manifestan unha desconformidade sendo unha válvula de escape para sacar a tensión acumulada. Deben ser por tanto un instrumento de presión para negociar mellor. O erro pode estar cando se cree que facendo un simple acto (pouco participado polos traballadores afectados), xa se cumpriu o trámite.

A experiencia nos indica que solo naqueles casos onde as mobilizacións son participadas maioritariamente polos traballadores, teñen obxectivos claros e viables, terminan sendo determinantes para acadar mellores acordos. O contrario e simplemente un fracaso e unha demostración de debilidade fronte a contraparte, con unha agravante, que os problemas seguen sen resolverse, pero con menos forza para encaralos no futuro (o que se chama queimar ao persoal en batallas inutiles). 


21/7/17

XUNTANZA CONSORCIO - SINDICATOS

O pasado venres 14 de xullo tivo lugar nas dependencias do Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar, unha xuntanza entre o xerente do Consorcio, o subdirector xeral de Persoal da Consellería de Política Social, as organizacións sindicais e os representantes dos catro comités de empresa para negociar, a adaptación da xornada laboral do persoal das escolas infantís o disposto no V Convenio Colectivo e para informar da apertura de novas escolas para o vindeiro curso escolar 2016/2017.

A) Adaptación da xornada laboral do persoal das escolas infantís ao disposto no Convenio Único.- Desde CCOO expuxemos entre outros temas:

  • Que todo o persoal ten que facer a mesma xornada diaria de presenza no centro de traballo de 37 horas e 30 minutos semanais e 7 horas e 30 minutos diarios. Todo isto establecido xa no V Convenio Colectivo para todo o persoal laboral da Xunta de Galicia, con independencia de cantas horas teñen que ser de atención directa ou cantas de programación. Esta e a xornada que se realiza en todas as escolas infantís da Axencia Galega de Servizos Sociais.
  • Que ningún persoal cobra dispoñibilidade horaria para ter que estar a dispor fora do horario diario de 7 horas e 30 minutos diarios. 

B) Apertura de novas escolas para o vindeiro curso escolar 2016/2017.- Desde a Xerencia do Consorcio informase que para o vindeiro curso escolar se van abrir dúas novas escolas:

  • Burela: 3 unidades ( 2 mestres, 4 educadoras, 1 PSX)
  • Arteixo: 6 unidades ( 3 mestres, 9 educadoras, 2 PSX) 20/7/17

XUNTANZA MESA XERAL 17/07/2017


O luns 17 de xullo de 2017 celebrouse a reunión da Mesa Xeral de Empregados Públicos da Xunta de Galicia na que se trataron os seguintes puntos:

Proposta de modificación da RPT da Consellería de Política Social.- CCOO xa manifestaramos na xuntanza previa do venres 14 de xullo que, ou se incluían como mínimo nesta proposta, os pluses pendentes do persoal laboral e o incremento de plantillas (RM, CEM, Escolas Infantís, EVOs, etc.), ou ben que esta modificación se limitase a adaptar exclusivamente a RPT as areas funcionais acordadas con Función Pública.

Proposta de modificación da RPT da Consellería de Sanidade.- Neste caso desde CCOO consideramos a proposta unha autentica provocación, pois a mais de dar a sensación de que nin sequera habían mirado as alegacións que presentamos, non responderon a ningunha cuestión das formuladas.

Proposta de modificación da RPT de AMTEGA.- Neste caso a proposta de RPT, supón unha afronta aínda maior. Neste caso nin sequera se esconden detrás da escusa da adaptación das areas funcionais. A modificación ten por obxecto precarizar aínda mais a Axencia mediante unha masiva amortización de prazas, xuntamente onde mais servizos públicos se teñen privatizado (externalizacións).

Axencia Galega de Industrias Forestais.- O secretario xeral técnico da Consellería, pide desculpas pola celeridade na tramitación deste novo Ente Instrumental, xustificándoo na intención de que se aprobe o decreto de creación no Consello da Xunta de finais de mes. Comprometese a contestar, en breve, as alegacións aceptadas das que foron presentadas polas organizacións sindicais.

Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).- Este organismo, formado polas tres universidades galegas e a Xunta de Galicia, ten a día de hoxe persoal propio ao que se lle aplica o convenio colectivo da Xunta, por tanto é un Ente Instrumental regulado pola LOFAXGA, e como tal debe ser tratado, tanto nos aspectos funcionais como nos que afectan ao persoal.

Rogos e preguntas: Listas contratacións temporais; procesos selectivos persoal funcionario; OPE 2017; procesos selectivos persoal laboral; baremo concursos de traslados; pagamento trienios persoal do Consorcio; Decreto de provisión de postos.

19/7/17

XUNTANZA SOBRE REORDENACIÓN CATEGORIAS AXENCIA GALEGA INFRAESTRUTURAS

O xoves 13 de xullo do 2017 celebrouse unha nova xuntanza entre as centrais sindicais e os responsables da Axencia Galega de Infraestruturas, para retomar a negociación de asignación de funcións e reordenación de categorías profesionais da Axencia. 

Prazas de promoción interna: Despois de transcorridos tres meses, desde a ultima reunión, o documento que achega a Administración trae poucas novidades respecto do anterior.

Curso de habilitación para optar a prazas do Grupo III Categoría 09: Neste punto solicitamos que se fixera unha nova enquisa, mais formalizada, por escrito, e na que se lle solicite ao interesado que sinale si posúe a titulación requirida para optar por promoción interna as prazas do grupo III categoría 09.

Función do Grupo IV Categoría 31: Desde CCOO solicitamos que nas funcións dos Legoeiros, que pasarían a denominarse “Axentes de Estradas” non conste as tarefas habituais de mantemento de instalacións de edificios dedicados a explotación de estradas.