19/10/18

COMUNICADO DO COMITÉ INTERCENTROS DE PERSOAL LABORAL

O PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA DI BASTA


Á DISCRIMINACIÓN RETRIBUTIVA A PARÁLISE DOS CONCURSOS DE TRASLADOS  E A PARÁLISE DAS OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO E PROCESOS DE  ESTABILIZACIÓN E CONSOLIDACIÓN


A falta de concreción por parte da Dirección Xeral de Función Pública na resolución dos procesos de provisión e selección, a negativa a levantar a suspensión de dereitos arrebatados ou a diferenza de trato para chegar a un acordo de incremento retributivo supoñen unha grave discriminación do persoal laboral e por iso dende o Comité Intercentros do persoal laboral da Xunta de Galicia, convocaremos unha gran mobilización o día 30 de novembro en Santiago de Compostela que sairá de San Lázaro as 11:00 da mañá e rematará diante de San Caetano baixo o lema.


NA DEFENSA DOS NOSOS DEREITOS - NON A DISCRIMINACIÓN DO PERSOAL LABORAL


15/10/18

CIG, CCOO, CSIF e UGT acordan convocar unha CONCENTRACIÓN/MANIFESTACIÓN de traballadores o 31 de outubro

As catro OOSS rexeitamos a “miserable” modificación de condicións de traballo imposta por Medio Rural ao persoal de “alto risco” e esixímoslle que volva a mesa de negociación ate acadar un acordo que remate coa precariedade de TODOS os fixos descontinuos do SPDCIF


O xoves 11 de outubro de 2018, as organizacións sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT mantivemos unha xuntanza para valorar as posibles actuacións a levar a cabo respecto á ampliación do período de traballo do persoal fixo descontinuo do SPDCIF.

CIG, CCOO, CSIF e UGT denunciamos a mala fe amosada pola Consellería do Medio Rural e pola Consellería de Facenda que, sen contestar ás nosas alegacións, veñen de notificar ao persoal adscrito as prazas catalogadas de “alto risco” unha modificación substancial de condicións de traballo que nin tan sequera cumpre os prazos e o procedemento establecido no Estatuto dos Traballadores.

Asemade, as catro OOSS cualificamos de “pírrica” e “miserable” dita modificación de condicións de traballo (só un mes e sen determinar) e esiximos a Xunta de Galicia que volva a mesa de negociación a fin de acadar un acordo que remate coa precariedade laboral e a temporalidade estrutural no SPDCIF, o que suporía ter un servizo máis profesionalizado e con acceso a unha mellor formación. Acordo que ten pasar necesariamente polo incremento progresivo do tempo de traballo de todo o persoal fixo descontinuo ate acadar a total profesionalización de todo o dispositivo (todas as prazas de 12 meses).

29/9/18

TRIBUNA SETEMBRO 2018

Esiximos unha mellora das nosas condicións retributivas en termos de homologación con outros colectivos desta Administración.

Ao longo do ano 2018 asináronse diversos acordos de mellora das condicións retributivas non seguintes ámbitos: mesa sectorial de xustiza, mesa sectorial do persoal estatutario do SERGAS e mesa sectorial de docentes. O propio Presidente da Xunta, despois do Consello da Xunta do 13 de agosto de 2018 anunciou que os orzamentos de 2019 terían “un importante incremento de recursos ligado ao aumento da capacidade retributiva dos empregados públicos”. 

Porén, a día de hoxe e pola información da que dispoñemos, non hai intención por parte desta Administración de mellorar as retribucións do persoal do ámbito da mesa sectorial de funcionarios, nin do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio Colectivo. Ambos os colectivos suman máis de 20.000 traballadores e traballadoras. 

Continua este artigo na portada do noso Tribuna do mes de setembro de 2018 que ten o seguinte sumario:

Páx. 1) CCOO non permitirá que esta Administración trate ao persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia como empregados públicos de segunda.

Páx 2) Eramos pocos y ...
CCOO denuncia a privatización do Museo do Viño de Galicia en Ribadavia .

Páx. 3) Últimas novas: Proposta de Acordo sobre as condicións de traballo dos Axentes Forestais e Medioambientais; Acordo para o desenvolvemento dun Plan de Estabilidade no Emprego dos Servizos Públicos; RPT Consellería do Medio Rural e RPT IGVS.

Páx. 4) Últimas novas: Concurso de traslados persoal laboral e funcionario; RPT Consorcio e Cursos EGAP 2019

A NOSA HISTORIA. Xaneiro 1996

TARXETA VERMELLA: Para a Consellería de Facenda e para a Dirección Xeral da Función Pública.

27/9/18

3ª XUNTANZA PREVIA MODIFICACIÓN RPT VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP E XUSTIZA

O 21 de setembro celebrouse a terceira reunión para tratar a modificación da RPT da Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. A proposta que nos traslada a administración é practicamente igual á da primeira xuntanza, cuns pequenos matices e algunha modificación, pero sen afectar aos aspectos máis importantes que foron alegados por CCOO.

Segundo a Administración analizáronse as alegacións e, en resposta a elas, propoñen os seguintes cambios: facéndose algúns cambios nas equivalencias: 

No Servizo de Prevención de Riscos laborais, os postos quedan abertos a XERAL/ESPECIAL. Ademais, todos os postos terán os mesmos requisitos: título PRL máis as tres especialidades. Desde CCOO propuxemos que só se esixise unha como requisito e que as outras dúas fosen méritos.

En canto ao complemento B12, para o os psicólogos e traballadores sociais do IMELGA, dende a Administración din estar negociando o tema con Orzamentos para que se inclúa en RPT. Hai que lembrar que na actualidade so se inclúe este complemento aos postos de nova creación e os que o teñen gañado por sentenza xudicial. Dende CCOO reivindicamos o trato igualitario dos traballadores, non pode haber ningún tipo de distinción entre traballadores do mesmo corpo ou escala, polo que solicitamos que se inclúan a este persoal o complemento B12. A Consellería di que nos darán unha resposta definitiva xa na Mesa Xeral e en caso de ser afirmativa, convocarase a Mesa de Pluses.

Retiran o requisito de licenciado en Dereito a un praza de posto base A1 en Ourense.

Regularizáronse os horarios especias aos subalternos.

21/9/18

XUNTANZA CONSELLERÍA DO MAR. PLUSES E SEGUNDA ACTIVIDADE PERSOAL GARDACOSTAS

Con data 19 setembro de 2018 a Consellería do Mar citou ás organizacións sindicais a unha reunión na que os temas a tratar na orde do día foron:

- Asignación de pluses a determinados postos
- Segunda actividade do persoal Gardacostas de Galicia.

Pluses: A Consellería do Mar nestes momentos manifesta unha actitude positiva e receptiva non só no tema dos pluses, senón tamén na negociación do procedemento de desenvolvemento da segunda actividade.

Están dispostos a escoitar as reivindicacións e suxestións que fagamos as organizacións sindicais co obxecto de dotar a algunhas prazas cos pluses para deste xeito corrixir as desigualdades entre prazas que tendo que desempeñar as mesmas funcións non tiñan recollidos os mesmos pluses, ademais de outras prazas que, merecendo ter recoñecido algún tipo de plus en concreto, non ven recollido na RPT.

20/9/18

COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO DE SEAGA

O luns 17 de setembro tivo lugar a constitución da Comisión de Seguimento contemplada no Acordo para a mellora das condicións de traballo na Empresa SEAGA que foi asinado en outubro do ano pasado. A pesar da tardanza, desde CCOO trataremos de que a Comisión funcione e sexa operativa, propoñendo medidas concretas e posibles solucións aos problemas que afectan aos traballadores e traballadoras de SEAGA. Con seriedade e firmeza e tamén con insistencia.

Na reunión sobre a Comisión de Seguimento celebrada hoxe ás 10:00 horas no Centro Empresarial do Polígono do Tambre comentarvos o seguinte:

- Quedou constituída a Comisión de Seguimento do Acordo de Condicións de Traballo asinado en outubro de 2017. Por parte de CCOO asistirá Enrique Álvarez Pérez e un asesor, comezarase a traballar sobre Permisos e Licenzas. De entrada a posición de CCOO é clara. Coller os aspectos transversais do réxime de permisos e licenzas da Xunta e matizar cando sexa necesario algunha cuestión, en función das peculiaridades da Empresa.

- Quedou fixada a seguinte reunión para o 2 de outubro.

19/9/18

XUNTANZA FUNCIÓN PÚBLICA, MEDIO RURAL, SEAGA E ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

O martes 18 de setembro CCOO ven de manter unha xuntanza coa Dirección Xeral de Función Pública, a Consellería de Medio Rural e o Xerente de SEAGA.

Función Publica convoca esta xuntanza a causa da perda da encomenda de extinción de incendios da empresa pública, que en vindeiros anos pasará a facerse a través do SPDCIF, por persoal propio da Consellería de Medio Rural. Isto derivará na contratación de aproximadamente 500 efectivos polas listas de contratación temporal do decreto 37/2006 modificado polo decreto 5/2007.

Dende CCOO, antes de entrar en materia solicitamos concreción por parte da Administración sobre as seguintes cuestións que para nós son de máxima importancia nesta negociación:

1. A perda desta encomenda por parte de SEAGA significará que a contratación do 100% do persoal pola Xunta? Función Pública contesta que si.

2. Estes 500 postos serán incluídos na RPT de Medio Rural? Función Pública contesta que si.

3. Teñen previsto negociar a modificación do decreto, só polo tema de SEAGA ou unha negociación mais aberta que inclúa outros colectivos e outros aspectos do decreto?. Función Pública contesta que unha negociación mais global que inclúa a todo persoal da Administración Pública Autonómica, ademais de outros aspectos sobre a puntuación das listas.

4. Ao persoal de SEAGA so se lle puntuará o tempo de traballo na extinción ou o tempo de traballo en tódalas actividades? So se lles puntuará o tempo de traballo realizado exclusivamente na extinción de incendios forestais.


14/9/18

NEGOCIACIÓN ACORDO DAS CONDICIÓNS TRABALLO DOS AXENTES FORESTAIS/MEDIOAMBIENTAIS

Decimosexta reunión de negociación da renovación do Acordo das condicións de traballo e compensacións para o colectivo de Axentes Medioambientais e Forestais. Nesta ocasión a Administración ven de facernos unha nova proposta, so no aspecto cualitativo das compensacións económicas.

Así, nesta ocasión “ofertan”: 

- Gardas en período extraordinario a 25 € cada garda (na anterior proposta a 35 €).

- 100 € ao ano por facer 20 quendas de dispoñibilidade nocturna. De non facer as 20 cobraríase a parte proporcional, é dicir, que se so fas 10 quendas de dispoñibilidade nocturna corresponderíanche.... 50 EURAZOS!!!, ou o que é o mesmo unha compensación por quenda de dispoñibilidade nocturna de 5 €.

- Incremento do complemento específico en 20 € por ano nos anos 2019 a 2021.

En breve informaremos das datas e lugares das asembleas.

11/9/18

CONDICIÓNS DE TRABALLO DO COLECTIVO DE PERSOAL TÉCNICO VINCULADO AO SPDCIF

REUNIÓN MANTIDA ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E OS SINDICATOS SOBRE A NEGOCIACIÓN DE MELLORAS DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO DO COLECTIVO DE PERSOAL TÉCNICO VINCULADO AO SPDCIF


O acordo polo que se rexen as condicións de traballo do persoal técnico vinculado ao Servizo de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais entrou en vigor fai dez anos e aínda que está prorrogado tacitamente, non se actualizou desde a súa sinatura, o que provoca un desfase considerable entre as condicións de traballo e as circunstancias legais e económicas do momento actual. Ante esta situación, o pasado 3 de maio de 2018 as catro organizacións sindicais presentamos conxuntamente ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural unha solicitude para abrir a mesa de negociación e actualizar o acordo do ano 2008. Ante o silencio da administración, o 1 de xullo de 2018 reiteramos a solicitude inicial. Finalmente, a Consellería do Medio Rural decidiu atender a solicitude e convocou oficialmente unha reunión para o  7 de setembro de 2018. 

Nesta reunión asistimos representantes dos catro sindicatos e o subdirector xeral de persoal da Consellería do Medio Rural. Ante a sorpresa de todos os asistentes da parte social, o representante de Medio Rural manifestou que a reunión non era a apertura da mesa de negociación, senón que o enviaran para recoller as nosas demandas e que nos chamarían para abrir a mesa con posterioridade. A protesta foi unánime porque non comprendemos que demoren tanto para xuntarnos (4 meses) e que aínda non a consideren oficialmente como a apertura da mesa de negociación.

7/9/18

XUNTANZA MESA NEGOCIACIÓN CONDICIONS DE TRABALLO PERSOAL SEAGA

Esta primeira xuntanza serviu basicamente para recibir información por parte do Xerente en relación a determinados temas.

En relación á incidencia que pode ter futura reestruturación do SPDCIF sobre SEAGA, o Xerente di que a día de hoxe non hai novidades. Aclara que esta é unha negociación colectiva no ámbito de Función Pública na que existe unha mesa específica de negociación aberta. Neste apartado, o Xerente, limítase a comunicar que, neste momento, a previsión da consellería de Facenda, para SEAGA, en custos de persoal para o ano 2019 son exactamente os mesmos que para este ano 2018, polo procederán de igual xeito que en anos anteriores, salvo que exista unha novidade que provoque unha reestruturación da empresa neste sentido.

O que si asegura é que a duración dos contratos para este ano será de catro meses. A pesar das “cautelas” do Xerente neste tema, desde CCOO manifestamos verbalmente o que xa lle tiñamos comunicado por escrito no seu momento tanto á Dirección Xeral da Función Pública como á Xerencia de SEAGA: que o tempo de traballo na Empresa debe ser tido en conta para as listas de contratación da Xunta.

6/9/18

XUNTANZA NEGOCIACIÓN RPT DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

O martes 4 de setembro tivo lugar a primeira xuntanza cos responsables da Consellería do Medio Rural para tratar a modificación da Relación de Postos de Traballo da súa Consellería.

De entrada aclaran que esta modificación ben dada pola necesidade de adaptarse ao decreto de estrutura, ao decreto de creación de AGACAL e ao Acordo de Bombeiros Forestais e a súa segunda actividade.

Ademais das alegacións xa presentadas por esta Organización Sindical o 30 de xullo, xunto coas alegación complementarias presentadas en datas 8 e 17 de agosto se expuxeron as seguintes cuestións que tamén serán engadidas as alegacións de CCOO.

Dende CCOO solicitamos que se indique para todas as prazas a área funcional, xa que, doutro xeito vai a existir no futuro un prexuízo na carreira administrativa para aqueles funcionarios que ocupen postos que non a teñen.

5/9/18

MODIFICACIÓN RPT VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP E XUSTIZA

O 3 de setembro de 2018 celebrouse a segunda xuntanza previa para tratar a proposta de modificación da RPT da Vicepresidencia e Consellería da Presidencia Administraciósn Públicas e Xustiza.

A administración informou dos seguintes cambios/correccións con respecto á proposta inicial:

a) Engádeselle o horario especial ao posto de nova creación no rexistro;
b) Elimínanse como mérito específico os coñecementos de informática a nivel de usuario;
c) Modifícanse as formacións específicas relativas ao grao de coñecemento do idioma galego;
d) Créase un posto para persoal subalterno laboral (V/03) para incluír no proceso selectivo para o persoal con discapacidade intelectual;
e) O crédito resultante da amortización dun posto de limpadora (4 horas) nos Edificios Xudiciais de Pontevedra vaise destinar a incrementar nunha hora a xornada a catro postos desta categoría nesas dependencias;
f) Revisión das áreas funcionais dos postos e eliminación das mesmas nos que teñan como forma de provisión o procedemento de libre designación;
g) Cambio dun posto da Subdirección Xeral de Servizos Transversais que pasa á Vicesecretaría Xeral e doutro da Subdirección de Medios da Administración de Xustiza á Subdirección Xeral de Persoal da Administración de Xustiza;
h) Cambio da forma de provisión do posto de Habilitación de Gasto que pasa a concurso e da Xefatura de Servizo de Prevención de Riscos Laborais que pasa a libre designación;
 i) Revisión de corpos e escalas en todos os postos de prevención de riscos laborais;
j) Asignación do complemento de dispoñibilidade a un posto de Perito xudicial diplomado en inmobles da Subdirección xeral de persoal da administración de xustiza da Coruña como consecuencia dunha sentenza xudicial.

3/9/18

CCOO censura a privatización do Museo Etnolóxico de Ribadavia

O sindicato denuncia que, «unha vez máis», o sector privado explotará un ben ou servizo sufragado con diñeiro de toda a cidadanía.


Comisións Obreiras denuncia a entrega a mans privadas do Museo Etnolóxico de Ribadavia, que abrirá as súas portas o próximo mes de outubro. CCOO rexeita que, após o investimento de milleiros de euros de diñeiro público no acondicionamento do espazo museístico, situado na antiga reitoral de Santo André de Campo Redondo, a Consellaría decida privatizar a xestión e explotación da instalación.

Segundo o sindicato, a execución do proxecto expositivo e de musealización custou case 420.000 euros, mentres que o conxunto do proxecto ascendeu a 1,36 millóns. Malia este forte investimento público, a Consellaría de Cultura ten en trámite «a concesión do servizo de atención ao público e control das instalacións» por un importe de pouco máis de 74.000 euros. Isto é, «entrégase unha vez máis ao beneficio privado a xestión dun servizo público, pagado co diñeiro de toda a cidadanía», lamenta CCOO.